Otevřít menu
Doprava dnes
-

Dálnice D6 Krupá – přeložka silnice Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí akce „D6 Krupá přeložka“ byly v SUDOPU zahájeny již v roce 2003. Příprava stavby byla kolem roku 2010 pozastavena z požadavku Ministerstva dopravy ČR za účelem „prověřování případných úspor“.

9:00 / 21. června 2023
Dálnice D6 Krupá – přeložka silnice Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)i

Foto: SUDOP PRAHA

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stávající silnice I/6 je součástí mezinárodního silničního tahu E 48 a zajišťuje hlavní silniční spojení ve směru Praha – Karlovy Vary – Cheb – hranice se Spolkovou republikou Německo a je jedním z nejzatíženějších silničních úseků na území České republiky. Současná dvoupruhová komunikace prochází několika obcemi (Krupá, Hořesedly, Hořovičky, Petrohrad, Lubenec), nepostačuje již narůstajícím intenzitám silničního provozu a místy je i v kolizi s ekologickými vztahy v území. Proto patří její nahrazení dálnicí D6 mezi priority vlády ČR.

Vybudováním stavby „D6 Krupá, přeložka“ dojde ke značnému odlehčení dopravy v obci Krupá, kterou stávající silnice I/6 přímo prochází. Stavební úsek navazuje od Prahy na úsek „D6 Řevničov, obchvat“ zprovozněný v listopadu 2020 a ve směru na Karlovy Vary na úsek „D6 Hořesedly, přeložka“, jehož realizace se plánuje následně. Přeložka stávající silnice I/6, resp. její přebudování v nové trase na dálnici D6, přinese zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a sníží negativní účinky dopravy na životní prostředí. 

UMÍSTĚNÍ A STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

Zájmové území se nachází jižně od obce Krupá na katastrálních územích Krušovice, Krupá a Nesuchyně. Trasa je ve své převážné části vedena po plochách se zemědělskou půdou.

Jedná se o novostavbu dálnice v kategorii D 25,5/130. Základní návrhová kategorie hlavní trasy je v prostoru křižovatky doplněna odbočovacími a připojovacími pruhy. Řízení silničního provozu je provedeno pomocí definitivního svislého a vodorovného dopravního značení, které bylo podrobně rozpracováno a projednáno s Policií ČR v rámci samostatných stavebních objektů.

Začátek stavebního úseku je v km 41,750 v oblasti západně od obce Krušovice, kde tento úsek navazuje na stavbu „D6 Řevničov, obchvat“. Zde je vedena ve směrové přímé a dále navazuje směrový pravotočivý oblouk o poloměru 4 900 m. V km 42,435 je navržen most přes Červený potok. V km 42,890 je komunikace D6 vedena nad již položenou chráničkou ropovodu firmy MERO ČR. V km 43,513 je navržena mimoúrovňová křižovatka Krupá. Křižovatka řeší propojení dálnice se silnicí II/229 (Rakovník–Louny). Silnice II/229 je vedena nadjezdem přes dálnici D6. V km 43,750 komunikace D6 kříží stávající nadzemní elektrické vedení 400 kV. Komunikace D6 je směrově vedena tak, aby si v místě křížení nevyžádala posun sloupů elektrického vedení. Most přes trať ČD je navržen v km 44,330. Dálnice je poté vedena po estakádě (km 44,509–45,335). Dále následuje most na D6 přes polní cestu v km 46,390. Vedení komunikace D6 dále pokračuje levostranným směrovým obloukem o poloměru 4 750 m. Přeložka silnice I/6 je navržena v km 46,700–48,010.

Stávající silnice I/6 bude sloužit po vybudování komunikace D6 jako její doprovodná komunikace a bude zařazena do silnic II. tříd s označením II/606. Tato doprovodná komunikace zajistí bezproblémové dopravní spojení mezi obcemi Řevničov, Krušovice a Krupá. Postupným stahováním jízdních pruhů se komunikace D6 od km 48,200 připojí dočasně na stávající silnici I/6 směrem na Karlovy Vary. Navazující stavba „D6 Hořesedly, přeložka“ bude napojena právě ve staničení km 48,200.

Ve smyslu ČSN 73 6133 lze geotechnické poměry staveniště prohlásit za složité. Jednotlivé vrstvy nemají stálou mocnost, i když jsou uloženy přibližně vodorovně. Horniny, díky litologické pestrosti, mají značně odlišné vlastnosti. Hladina podzemní vody ovlivní návrh zemního tělesa v místech hlubokých zářezů, kde se pohybujeme pod hladinou podzemní vody.

V trase připravované komunikace D6 se nenacházejí žádná chráněná území (přírodní rezervace nebo přírodní památka) dle zákona č. 114/92 Sb. a trasa nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.

ROZHODUJÍCÍ TECHNICKÉ PARAMETRY STAVBY – KOMUNIKACE, MOSTY                           

Délka novostavby dálnice navržené v kategorii D 25,5/130 je 6,450 km. Kromě hlavní trasy je součástí stavby i jedna osmičkovitá mimoúrovňová křižovatka (se silnicí II/229), přeložka silnice I/6 (budoucí II/606), přeložky polních cest, dopravní značení a přeložky účelových komunikací.

V rámci stavby bude vybudováno celkem pět mostních objektů, z toho čtyři na hlavní trase (přes vodoteč, přes trať ČD, estakáda přes zamokřené území a přes polní cestu). Za nejvýraznější mostní objekt lze jednoznačně určit mostní estakádu délky přes 800 m. V rámci předchozích projektových prací byla prověřována i možnost jejího rozdělení na tři menší stavební objekty s mezinásypy; vzhledem ke složitým geologickým podmínkám, konsolidaci nově alternativně navrhovaných násypů i z důvodů stability a vlastní stavby mostu byl ponechán původní návrh – tedy výše uvedená estakáda. Nosná konstrukce je navržena jako spojitý nosník z předpjatého betonu o 23 polích rozpětí 28 + 21 x 35 + 28 m.

Součástí stavby jsou také přeložky dotčených inženýrských sítí, protihluková opatření – PH stěny, vegetační úpravy a rekultivace zrušených úseků komunikací.

ZÁVĚR

Soutěž na zhotovitele stavby byla zahájena bezprostředně po odevzdání čistopisu dokumentace v listopadu 2020. Zahájení stavby ŘSD předpokládá v polovině roku 2021, zprovoznění potom do konce roku 2023.

Autor: Petr Hradil (z archivu SUDOP PRAHA)

 

Poznámka redakce:

Aktuální informace o probíhající stavbě dálnice D6 Praha - Karlovy Vary - Cheb jsou uvedeny na: www.dalnice-d6.cz

zpět na články

inzerce

nahoru