Otevřít menu
Doprava dnes
-

Představujeme projektové středisko SUDOPU PRAHA - Plzeň (230)

Z historických análů víme, že již na počátku 60. let minulého století existovalo v Plzni odloučené pracoviště Státního ústavu dopravního projektování, z nichž později vzniklo samostatné středisko vedené z počátku Tomášem Liškou d.t. a později Karlem Krátkým.

9:00 / 14. září 2022
Představujeme projektové středisko SUDOPU PRAHA - Plzeň (230)i

Foto: Rekonstrukce VB Plzeň hlavní nádraží

První myšlenka na vznik plzeňského střediska v nové éře se datuje do období po roce 2000. Tehdejší vedení společnosti si dobře uvědomovalo obchodní příležitosti rychle se rozvíjejícího Plzeňského kraje, které nebylo možné stále zajišťovat a pokrývat z Prahy. Současně bylo zapotřebí zajistit větší operativnost ze strany projektantů pro běžící přípravu velkých staveb, které se v kraji připravovaly zejména pro velké regionální investory, jako jsou SŽDC, Ředitelství silnic a dálnic ČR, SÚS Plzeňského kraje a Město Plzeň.

Položení základního kamene původně detašovaného plzeňského střediska spadajícího pod vedení pražského střediska Silnic a dálnic se datuje do roku 2003. O dva roky později již získává středisko své interní označení 230 a začíná psát svoji samostatnou historii v SUDOPU PRAHA. Určitě mi dají za pravdu všichni, kdo zažili budování něčeho nového, že od myšlenky k cíli (v tomto případě vybudovat samostatná multiprofesní střediska čítající základní nosné profese liniových staveb) je zapotřebí mnoho síly a osobního nasazení všech, kteří jsou do tohoto procesu zapojeni. Chtěl bych všem, kteří se na tomto procesu podíleli, poděkovat a s klidným srdcem jim sdělit, že vynaložené úsilí se vyplatilo a plzeňské středisko je v regionu významně etablováno.

Současnost střediska

Dnes středisko disponuje počtem 25 zaměstnanců, kteří jsou rozděleni do jednotlivých profesních skupin, podle svého odborného zaměření. Jedná se o skupiny projektantů železničních staveb, silničních staveb, mostních a inženýrských konstrukcí, pozemních staveb a ŽP a kolegů ze skupiny inženýringu. Každá profesní skupina má svého skupináře, který skupinu vede, má na starosti její odbornou úroveň a současně sleduje její kapacitní možnosti. Vzhledem k tomuto profesnímu složení je pak středisko schopno zajistit samostatně projektovou přípravu složitých liniových staveb vlastní kapacitou a tím dosáhnout zvýšení efektivnosti tohoto procesu včetně zabezpečení nezbytně nutné koordinace všech profesí.

Komplexnost střediska doplňuje zpracování soupisu prací a kontrolních rozpočtů pro investory, jakož i zabezpečení výkonu technických dozorů stavby (TDS) přes všechny profesní skupiny. Velkou oporu mají projektanti v sekretářce a dispečerce střediska, které jim pomáhají zvládat nápor neustále se zvyšující administrativní zátěže projektantů při zpracování všech zakázek a současně administrativu související s chodem střediska.

Skupina silničních staveb

Tato skupina má nejdelší historii v plzeňském středisku a tím pádem i největší množství zpracovaných projektů a realizovaných staveb. Profesně dokáže skupina uspokojit veškerou škálu projektových stupňů a zadání, ať už se jedná o silniční projekty v extravilánu, tak i projekty v městském prostředí, které jsou v mnoha ohledech velmi náročné na technické řešení ve vazbě na stávající zástavbu, koordinaci všech profesí, tak i následně na projednání dokumentace za účelem umístění stavby nebo pro získání stavebního povolení. Skupina disponuje autorizacemi ČKAIT v oboru dopravní stavby, Oprávněním k dozoru na stavbách pozemních komunikací (včetně propustků) vydaným Ministerstvem dopravy, osvědčením Dopravní značení na pozemních komunikacích vydaným CDV pod záštitou Ministerstva dopravy. V uplynulém období se ve skupině zpracovalo mnoho zajímavých projektů včetně návrhů trvalého dopravního značení a DIO.

Z výčtu těch nejzásadnějších se jednalo o: Zborovská – Klatovská (DUR), I/20 Rekonstrukce Studentská v Plzni (DUR, DSP, PDPS, AD), Doplnění přechodů pro chodce v křižovatce U Jána v Plzni (DUR, DSP), Přátelství – úsek OK K Netlukám – hranice Prahy, Praha 10 (DSP, ZDS, AD), II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb (DÚR), Rekonstrukce ulice Sedláčkova v Plzni (DUR, DSP, PDPS, AD), Cyklostezka Zbraslav–Jarov (DUR, DSP, ZDS, AD), Stavební úpravy vnitrobloku ulice Karla Steinera a Stavební úpravy vnitrobloku ulice Nade Mží (DÚR, DSP, PDPS), Rekonstrukce ulice na Florenci (DUR, DSP), I/26 Střelice úprava křižovatky (TST, DUR, DSP, PDPS).

V současné době kolegové pracují mimo jiné i na významných liniových stavbách v plzeňské metropoli, ale i jinde po České republice jako jsou: I/20 Losiná obchvat (DUR), I/27 Plzeň Sukova–Borská (DUR), Praha bez bariér – nádraží Hostivař, prostupnost uzlu, Praha 10 (DUR, DSP, ZDS), D7 Slaný – hranice Stč. kraje, km 27,700–34,464 (DSP).

Skupina železničních staveb

Kolegové z této skupiny tvoří základní stavební kámen pro projekty na železnici, které jsou doménou SUDOPU PRAHA. Nicméně portfolio projektů této skupiny není spojeno jen se železnicí, ale i se segmentem tramvajových tratí, které v současné době umí vyprojektovat jen velice úzká skupina projekčních firem v České republice. Skupina disponuje autorizacemi ČKAIT v oboru dopravní stavby, Osvědčením o odborné způsobilosti K 05/2 vydaným SŽDC. Současně kolegové prošli řadou seminářů, které jsou nedílnou součástí jejich profesního a manažerského rozvoje pro vedení projektů a výkonu jejich profese.

V době nedávno minulé se kolegové projekčně podíleli na akcích: Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská (Projekt), Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany (Projekt, AD), Vyhotovení projektů PPK pro SŽG Praha (Projekt).

V současné době zpracovávají několik významných zakázek na železnici a také projektů tramvajových tratí, zejména se jedná o: Modernizace TT Klatovská, úsek sady Pětatřicátníků–Dobrovského (DUR, DSP), Revitalizace trati Kostelec–Telč–Slavonice (ZP, DUR), Optimalizace trati odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) (ZP, DUR), Modernizace tratě Protivín (mimo) – Horažďovice předm. (mimo) (ZP, DUR, EIA), Repanelizace TT Sladkovského v Plzni (DSP, PDPS), Oprava tramvajové trati Plaská ul. v Plzni (DSP, PDPS).

Skupina mostních a inženýrských staveb

Vzhledem ke skutečnosti, že se prakticky na všech liniových stavbách vyskytují mostní a inženýrské konstrukce, bylo pro další rozvoj střediska nezbytně nutné zabezpečit tuto profesi i na středisku. Tato skupina je nejen doplňkem pro liniové stavby, ale také zásadním způsobem ovlivňuje způsob návrhu liniových staveb (o tom by nejlépe mohli vyprávět kolegové silničáři, kolikrát museli projekt z důvodu mostních objektů upravovat).

Tato profese je nejen při studiu na vysokých školách, ale i v následné praxi velice náročnou disciplínou, o to více mě těší, že se v týmu mostařů v Plzni najdou i kolegyně, které se tomuto oboru věnují. Kromě základního návrhu ocelových a betonových mostů a návrhů lávek pro pěší a cyklisty zabezpečuje skupina návrhy objektů doplňujících základní technickou infrastrukturu, jako jsou návrhy opěrných a zárubních zdí, statické posudky základů pro trakční sloupy, založení protihlukových stěn atp. V poslední době se kolegové zabývají projektovou přípravou podchodů, ocelových návěstních lávek a krakorců.

Skupina disponuje autorizací ČKAIT v oboru mostní a inženýrské konstrukce, Oprávněním k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací. Současně každý rok absolvují kurzy a školení, které jsou nezbytné pro výkon jejich profese (např. kurz pro projektování mostních provizórií pořádaný pod záštitou Ministerstva dopravy). Z doby nedávno minulé se kolegové podíleli na přípravě projektů: Plzeň Litice – Rekonstrukce mostu PM 089 včetně doplnění chodníku k Valše (DUR, DSP, PDPS), I/22 Strakonice, most (DSP, PDPS, AD), I/6 Oprava dilatací na mostech (DSP, PDPS, AD), I/2 Nové Dvory most (DUR, DSP, ZDS, AD).

Skupina inženýringu

Součástí každého projektu je i proces projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a samosprávy (DOSS), správci inženýrských sítí (SIS), projednání s vlastníky dotčených stavbou se závěrečným zajištěním např. územního rozhodnutí nebo stavebního povolení stavby. Z tohoto titulu je nejvhodnější úzká spolupráce mezi projektantem a vykonavatelem inženýrské činnosti, což se na středisku podařilo. Ještě v nedávné minulosti si objednatel projektové dokumentace zabezpečoval projednání akce vlastní silou; dnes je tomu přesně naopak a vesměs veškeří státní i soukromí investoři si současně s projektovou dokumentací objednávají inženýrskou činnost. S ohledem na neustále změny v legislativě absolvují kolegové průběžně mnoho seminářů a školení na toto téma.

Kolegové se podílejí na všech projektech zpracovávaných na středisku, současně také vykonávají inženýrskou činnost i pro ostatní střediska na SUDOPU PRAHA. Z velkého portfolia zakázek vypíchnu ty nejzajímavější, kterými byly: Uzel Plzeň 3. stavba – přesmyk domažlické trati (IČ k DUR a DSP), Zborovská Klatovská (IČ k DUR), I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa (IČ k DSP), I/27 Plasy obchvat (IČ k DUR).

Skupina pozemních staveb a ŽP

Benjamínkem střediska je skupina pozemních staveb, která oficiálně vznikla počátkem roku 2018 vyčleněním ze skupiny inženýringu a v následujícím období se ji podařilo personálně stabilizovat. V současné době disponuje autorizacemi ČKAIT v oboru pozemních staveb a autorizací ČKA A1 obor architektura. Vzhledem k rychlému vývoji materiálů v tomto segmentu a současně ke stále se zpřísňujícím požadavkům na energetickou náročnost budov absolvují kolegové mnoho školení a seminářů, aby dokázali do projektů promítnout aktuální trendy v tomto oboru.

Základním předmětem jejich činnosti je zpracování doplňujících pozemních objektů liniových staveb, jako jsou technologické objekty, protihlukové stěny, drobná architektura, přístřešky, orientační systém, demolice a v poslední době zejména rekonstrukce výpravních budov. Současně mnoho investorů vyžaduje při zpracování projektů, a to nejen v oboru pozemních staveb, ale i staveb dopravních účast architekta. Tato spolupráce mezi „architektem“ a „stavařem“ se na středisku ujala a výsledkem jsou zdařilé studie mostních objektů nebo lávek. V současné době pracují na významné zakázce pro SŽDC, a to konkrétně na rekonstrukci výpravní budovy na plzeňském hlavním vlakovém nádraží. Z doby nedávno minulé to byly projekty: D8 Oplocení dálnice úsek 806-807 (DUR, DSP), Jižní spojka – akustika, 2. etapa úsek Na Strži – 5. května (DUR, DSP), VB Bor (pasport), VB Domažlice (pasport), VB Holýšov (pasport), Rekonstrukce Národního domu v Karlových Varech (TDS) atd.

Skupina dokáže zpracovat i dílčí část z profese životního prostředí (ŽP) pro potřeby střediska. Jedná se zejména o zpracování vlivu stavby na životní prostředí, odpadové hospodářství, dendrologické průzkumy, dokumentaci pro vynětí ze ZPF, projekty vegetačních úprav atp.

Rozpočty

Bez pořádného soupisu prací a kontrolního rozpočtu by nebylo možné pro žádnou stavbu vysoutěžit zhotovitele a nakonec ji ani postavit. Proto logickou potřebou bylo zajistit zpracování rozpočtů na středisku vlastní kapacitou. Jak jsem již uvedl v předchozím textu, zpracování rozpočtu je podtrhujícím doplňkem komplexnosti střediska. Vzhledem k širokému profesnímu záběru zpracovávaných rozpočtů si musí kolegyně neustále udržovat přehled o novinkách v oblasti rozpočtování, položek atp. K tomu ji dopomáhají speciální školení v této problematice.

Technické dozory stavebníka (TDS)

Pro rozšíření znalostí projektantů se v poslední době na středisku ujala možnost vykonávat technické dozory na malých akcích v oborech silniční a mostních staveb. Kolegové to berou jako doplněk, který jim rozšiřuje znalosti v daném oboru a současně dává větší představu o problémech, které řeší v průběhu stavby zhotovitel společně s investorem a nevidí celou problematiku jen optikou projektanta vykonávající autorský dozor. Z poslední doby se jednalo o technické dozory stavebníka na těchto stavbách: III/18026 průtah Starý Plzenec, rekonstrukce Radyňské ulice (TDS), Dobřany, rekonstrukce II/180 (ul. 1. Máje) (TDS), Horní Bříza – rekonstrukce mostu (TDS), Rekonstrukce mostu v Trnové (TDS), Most před obcí Předslav (TDS), Šťáhlavy ul. Nezvěstická I. a II. etapa (TDS).

Personální politika a brigády

Vzhledem ke stále menšímu zájmu studentů o technické obory a tím pádem i menšímu počtu absolventů bylo nutné navázat kontakt se studenty již během studia a nabídnout jim odborné brigády. To se na středisku podařilo a během předešlého období prošlo střediskem mnoho studentů, kteří se následně stali zaměstnanci střediska. Na plzeňském středisku jsou brigádníci jak z řad středoškoláků, tak i z vysokých škol vždy vítáni a mohou se tak stát součástí týmu podílející se na přípravě zajímavých a velice složitých staveb, a to nejen liniových. Současně mají možnost se učit od zkušených kolegů nové trendy v projektování a koordinaci jednotlivých profesí ve 3D a zároveň uvidí v přímém přenosu zavádění problematiky BIM do celého procesu přípravy, což bude v dohledné budoucnosti standardem při přípravě staveb.

Ocenění

Zásadním krédem vedoucího střediska je a vždy byl vysoký požadavek na kvalitu odevzdávané dokumentace, která je základní předpokladem pro dosažení kvalitního díla jako celku. Pokud se vše v celém procesu přípravy a realizace podaří a projektant má i trochu štěstí přijdou i první ocenění odborné nebo i laické veřejnosti. Prvním dílčím úspěchem byl projekt Modernizace spádoviště v železniční stanici Praha Libeň odměněný Cenou ČKAIT pro projektanta v soutěži Česká dopravní stavba roku 2017.

Na závěr si dovolím popřát středisku mnoho zajímavých projektů, kreativních a zapálených odborníků a současně určitou dávku štěstí. Věřím, že další úspěchy na sebe nenechají dlouho čekat.

Autor: Ing. Ota Heller a kolektiv

Archiv: SUDOP PRAHA

Představujeme projektové středisko SUDOPU PRAHA - Plzeň (230) Foto: Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba.. Představujeme projektové středisko SUDOPU PRAHA - Plzeň (230) Foto: Uzel Plzeň.
zpět na články

inzerce

nahoru