Otevřít menu
Doprava dnes
-

Připravované rekonstrukce tramvajových tratí v Plzni

Plzeň je po Praze, Brně, Ostravě město s nejrozšířenější tramvajovou dopravou v ČR. Celková délka tramvajových tratí dosahuje téměř 22 km. Tramvajové tratě tvoří páteř hromadné dopravy a podílejí se na celkovém objemu veřejné dopravy částkou 45 %.

9:00 / 1. března 2023
Připravované rekonstrukce tramvajových tratí v Plznii

Foto: http://plzensketramvaje.cz/

Plzeňské městské dopravní podniky provozují tramvajové linky č. 1, 2 a 4, které spojují okrajové části města s centrem. Intervaly ve špičce se pohybují od dvou minut (linka č. 4) do pěti minut (linky č. 1, 2).

Většina tramvajových tratí je navržena jako dvoukolejná s výjimkou úseků v centru, kde z důvodů historické zástavby je možno vést pouze jednokolejné úseky. Plány na jejich přeložení mimo historické jádro se v minulosti díkybohu neuskutečnily. Jejich torzem je středový most přes Radbuzu v ulici Tyršově. Tak jako v každém městě dochází i v Plzni k dožívání konstrukcí tramvajových tratí. V plzeňské tramvajové síti se nachází značné množství typů tramvajového svršku. Od velkoplošných panelů BKV, jejichž rozšíření bylo způsobeno relativně jednoduchou výstavbou, přes panely DZP, dřevěné zabetonované pražce, až po „klasický“ svršek, který tvoří dřevěné pražce v kolejovém loži. V poslední době jsou na řadě jednak repanelizace, při kterých dochází k výměně panelů BKV za nové včetně ostatních součástí tramvajového svršku, a jednak rozsáhlé rekonstrukce, při kterých se ve stále větší míře prosazují konstrukce typu Rheda city a především Wtram, která se v Plzni těší značné popularitě.

V loňském roce (2019, pozn. red.) jsme se podíleli na zpracování projektových dokumentací pro provádění přestavby hned dvou úseků tramvajových tratí o celkové délce 1765 metrů.

První úsek se nachází v Koterovské ulici v městské části Slovany. Tramvajová trať je zde součástí místní sběrné dvoupruhové komunikace s oboustrannými chodníky oddělenými zeleným pásem s alejí. Nezvýšené tramvajové těleso je umístěno v ose komunikace. Tramvajovou trať tvoří konstrukce velkoplošných panelů BKV, která vykazuje deformace způsobené nestejnoměrným sedáním panelů. Vzhledem k těmto deformacím je v několika úsecích snížena traťová rychlost na 30 km/h.

V rámci stavby dojde k drobným korekcím ve směrovém a výškovém vedení trati, k výměně panelů BKV za konstrukci typu Wtram s asfaltovým povrchem, k rekonstrukci tří zastávek (u Duhy, Bazén Slovany a nám. Gen. Píky), k úpravě trakčního vedení, veřejného osvětlení a navazujících komunikací.

Tramvajová trať je v převážné délce navržena na rychlost 50 km/h, na nám. Gen. Píky je vlivem zachování stávající polohy snížena na 40 km/h. V celém úseku je trať navržena bez převýšení. Osová vzdálenost je navržena konstantní 3,05 m vyjma úseků napojujících se na stávající stav. Na základě požadavku dopravního podniku, budou všechny zastávky s nástupní hranou výšky 0,20 m a délky 40 m. Všechny zastávky budou vybaveny přístřeškem, mobiliářem a inteligentním označníkem. Dále budou doplněny prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Specialitou stavby bude změna systému osvětlení uličního prostoru. Nově bude hlavní dopravní prostor osvětlen osvětlovacími body umístěnými na závěsech ukotvených do stožárů trakčního vedení.

Provádění stavby je navrženo postupně po etapách po zprovozňování jednotlivých zastávek.

Druhý úsek prochází městskou částí Bolevec ulicí Plaskou, která tvoří průtah silnice I/27. Jedná se o místní sběrnou čtyřpruhovou komunikaci s tramvajovou tratí na dřevěných pražcích s kolejovým ložem umístěným na samostatném tramvajovém tělese v ose komunikace. Trať vykazuje deformace GPK způsobené především sníženou držebností upevňovadel a opotřebením prvků kolejového svršku, které se již nacházejí za hranicí životnosti.

V rámci stavby dojde k úpravě směrového a výškového vedení trati s ohledem na polohu stávajících trakčních stožárů především na konci úseku, ke kompletní výměně prvků tram. trati, úpravě trakčního vedení, světelného signalizačního zařízení a navazujících vozovek a chodníků.

V rámci této akce došlo postupem času ke zpracování několika variant řešení, které byly následně projednávány. Vzhledem k tomu, že se jedná o tramvajovou trať v intravilánu, bylo rozhodnuto navrhnout tzv. zelenou tramvajovou trať s použitím kolejových absorberů od jedné nejmenované společnosti. Poté, co jsme předběžně investorovi předložili očekávané investiční náklady, došlo k úpravě technického řešení na otevřené kolejové lože. Následně vyvstala otázka od zástupce dopravních podniků, zda by nebylo vhodnější místo žlábkové kolejnice uvažovat klasickou železniční S49. Nato jsme opět předložili investorovi vyčíslení pro použití kolejnice S49 a NT1. Na dalším jednání byl ze strany správce vysloven nesouhlas s použitím kolejnice S49. Postupem času se názor investora vykrystalizoval na požadavek na zelenou tramvajovou trať bez použití absorberů. Toto technické řešení se nakonec dostalo do čistopisu.

Tramvajová trať je v převážné délce navržena na rychlost 50 km/h, pouze v křižovatce s Tachovskou ulicí je vlivem oblouku rychlost snížena na 10 km/h. V celém úseku je trať navržena bez převýšení. Osová vzdálenost je navržena konstantní 3,01 m a 3,04 m vyjma úseků napojujících se na stávající stav.

V převážné délce je tramvajová trať navržena jako bezstyková ze žlábkových kolejnic na betonových pražcích s přímým pružným upevněním v kolejovém loži s konstrukční vrstvou a středovým trativodem. Kolejnice budou opatřeny bokovnicemi. Na povrch pražců a kolem bokovnic bude rozprostřena geotextílie, která bude vyplněna humusovitou vrstvou s rozchodníkovým kobercem. Rozchodníkový koberec byl měl být bez nutnosti jakéhokoli zásahu údržby, tak uvidíme.

Pro zbývající úsek zahrnující oblouk do Tachovské ulice a navazující část byla s ohledem na velikost poloměru oblouku zvolena konstrukce typu Wtram s asfaltovým povrchem.

Autor: Lukáš Páník (z archivu SUDOP PRAHA)

Poznámka redakce:

Plzeňské cestující čekají i letos další omezení provozu. Na jaře začne rekonstrukce tramvajové trati na Koterovské třídě od Duhy na náměstí Generála Píky, "hloubková" rekonstrukce celého uličního prostoru včetně inženýrských sítí. Stavba zabere dvě sezony s tím, že v zimním období bude tramvajová doprava obnovena.

Letos by se také měla uskutečnit realizace úseku náměstí Generála Píky - Bazén Slovany.

V letošním plánu je i rekonstrukce zbylého úseku Terezie Brzkové (úsek Pecháčkova - Vejprnická) a dalšího úseku tramvajové trati na Klatovské třídě (Hruškova - náměstí Míru).

Pokračovat se bude rovněž s revitalizací původní konečné tramvaje č. 4 u Borského parku, kde vyroste víceúčelový objekt.

Již v březnu by potom měla skončit rekonstrukce celé vozovny Slovany včetně dokončení provozně administrativní budovy a zprovoznění automatického stavění vlakové cesty.

Obnova tramvajových tratí ve Zbrojnické ulici či úseku Lékařská fakulta - Mozartova, vč. doplnění oblouků Košutka- Bolevec se uskuteční v příštích letech. Hotovo by mělo být v roce 2026.

(zdroj: plzensketramvaje.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru