Otevřít menu
Doprava dnes
-

Prodloužení podchodu v žst. Praha Hlavní nádraží

Stavební zásahy řešené v tomto projektu se zaměřují na kompletní rekonstrukci nástupiště č. 5 až 7 včetně přístřešků a vybudování výstupu ze severního podchodu směrem k ulici Seifertova.

9:00 / 23. listopadu 2022
Prodloužení podchodu v žst. Praha Hlavní nádražíi

Foto: SUDOP PRAHA

Stavba se nachází v železniční stanici Praha Hlavní nádraží. V této stanici je v současnosti sedm nástupišť, z nichž nástupiště č. 1 až 4 jsou kryta nedávno zrekonstruovanou ocelovou halou. Stavební zásahy řešené v tomto projektu se zaměřují na kompletní rekonstrukci nástupiště č. 5 až 7 včetně přístřešků a vybudování výstupu ze severního podchodu směrem k ulici Seifertova. Část stavby se nachází na území vyhlášené městské památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice a zároveň leží v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Výstavba podchodu bude sloužit cestujícím jako rychlé pěší propojení s městskou částí Praha 3. Rovněž bude využívána cestujícími MHD, kteří využívají stanici metra Hlavní nádraží právě z této lokality.

Koncepce řešení

Návrh architektonického řešení vychází z jednotné architektonické koncepce nádraží a myšlenkově navazuje na předešlé stavby. Jde především o stavbu tzv. Nového spojení (investor SŽDC), rekonstrukci výpravní budovy žst. Praha Hlavní nádraží (investor Grandi Stazioni Česká republika), modernizaci západní části kolejiště (investor SŽDC) a také rekonstrukci haly Hlavního nádraží (investor SŽDC). Základem je tedy dotvoření stávající koncepce, která dá celému rozsáhlému areálu největšího pražského nádraží výsledný společný moderní architektonický ráz. Základní náplní projektu je vytvořit propojení mezi stávajícími prostory nádraží s územím východně od nádraží. Projekt tak vytváří nové propojení s Prahou 2 i 3.

Na základě studie bylo potvrzeno, že nejvhodnější je prodloužení podchodu severního. Výstup z prodlouženého podchodu je pak veden směrem na Prahu 3, do ulice Seifertova a dále na náměstí W. Churchilla. Samotné prodloužení podchodu je součástí Etapy 1. Propojení s náměstím W. Churchilla přes Rezidenci Churchill bude součástí samostatné dokumentace v rámci Etapy 3.

Kromě výše uvedeného je součástí stavby i rekonstrukce 5., 6., a 7. nástupiště. Jde o kompletní rekonstrukci pochozích ploch, včetně konstrukce nástupištních zídek, výstupů z podchodů a také kompletní výměnu zastřešení v celém rozsahu nástupišť. V rámci stavby dojde dále k doplnění eskalátorů ze středního podchodu na 5., 6., a 7. nástupiště. Dále k výměně stávajících nákladních výtahů ze severního zavazadlového tunelu na 5., 6., 7. nástupišti a za 7. nástupištěm. Nákladní výtahy jižního zavazadlového tunelu budou zrušeny. Dojde také k výměně obkladů podchodů, a to v rozsahu 5.–7. nástupiště v jižním a středním podchodu. V severním podchodu dojde k výměně obkladů v celém rozsahu tak, aby bylo možné podchod sjednotit s prodlouženou částí. Obklady budou vzhledem odpovídat řešením dříve zrekonstruovaných částí. Bude rovněž provedena rekonstrukce a sjednocení podhledů v celé délce ve všech třech podchodech, včetně prodloužené části.

Součástí rekonstrukce je i komplexní zhodnocení orientačního a informačního systému nádraží, a to směrem od Fantovy budovy až k novým výstupům ze severního pochodu.

Přeložka koleje autocouchetu

Před zahájením výstavby prodlužovaného severního podchodu je nutno provést přeložku koleje 40b vedoucí k autocouchetu a úpravu trakčního vedení. Po vybudování první části podchodu bude kolej vrácena na původní místo. Po dobu výstavby prvního dilatačního celku severního podchodu bude u 7. nástupiště na koleji č. 32 osazeno mostní provizorium, které umožní kolej provozovat.

Prodloužení severního podchodu

Navazuje na stávající severní podchod, který je v současné době ukončen za 7. nástupištěm za kolejí č. 32. Konstrukce podchodu je železobetonová, tvaru uzavřeného rámu s tloušťkou stěn a spodní příčle 500 mm, horní příčel má tloušťku 550 až 650 mm. Světlost podchodu je 6050 mm, čistá světlá výška je 2535 mm. Podchod bude na východní straně ukončen výstupem pomocí schodiště a dvou eskalátorů směrem k ulici Seifertova.  Na západní straně podchodu bude zřízen osobní výtah. Založení podchodu bude řešeno stejně jako podchod stávající, tedy plošně na vrstvě štěrkového podsypu s drenážním žebrem, které bude odvádět případnou podzemní vodu do nové čerpací jímky.

Přeložka stávajícího kolektoru v místě budovaného prodloužení podchodu

Asi nejnáročnější částí bylo vyprojektování přeložky kolektoru, který je veden za 7. nástupištěm podél kolejiště kolmo na budovaný severní podchod. Stávající kolektor je prefabrikovaný, průchozí, výšky 2,1 m, šíře 2 m, strop je uložen cca 70 cm pod úrovní terénu. Překládaná část má délku 29 m. Kabelové vedení musí být funkční i během výstavby kolektoru. Z tohoto důvodu je navrženo dočasné přeložení a vyvěšení kabelů pomocí ocelové nadzemní konstrukce během výstavby podchodu. Pro finální stav přeložky byl navržen sdružený stavební betonový prvek s vložením 2+6+6+2 multikanálů, které budou vedeny nad stropem podchodu. Průchod kolektorem bude zajištěn z podchodu dveřmi. Současně proběhne kompletní oprava elektroinstalace a obnova větrání kolektoru, které nejsou funkční.

Rekonstrukce pochozích ploch 5.–7. nástupiště

Pochozí plochy nástupišť budou vyměněny v celé ploše. Současná betonová ražba bude nahrazena žulovou dlažbou v základním rozměru 80 x 60 cm, lokálně pak 20 x 20 cm (případně 5 x 5 cm).

Povrchové úpravy výstupů z podchodu

Účelem objektu je sjednotit povrchovou úpravu výstupů z podchodu na nástupištích 5–7 a tedy sjednocení všech povrchů v podchodech hlavního nádraží. V rámci rekonstrukce bude provedeno odstranění stávajících obkladů a proveden obklad nový, který bude rovněž barevně a materiálově sladěn se samotnými podchody. Zábradlí na zídkách bude demontováno a vyměněno za nové. Povrchové úpravy jsou navrženy jednotně pro všechna tři nástupiště (5–7) i všechny výstupy (severní, střední i jižní). Obdobně také bude řešen nový výstup ze severního podchodu. Na stěny bude použit obklad ze slinutého materiálu formátu 30 x 60 cm s rektifikovanou hranou. Barevně bude řešen obdobně jako rekonstruované výstupy na 1. až 4. nástupiště. Spodní část bude opatřena žulovým soklem do výšky 15 cm. Zábradlí na atikách výstupu z podchodu bude sejmuto a nahrazeno novým řešením. Z vnitřní strany výstupů z podchodu bude na parapetní zídky přichycena skleněná deska s nerezovým madlem umístěným v požadované výšce 1,1 m nad pochozí plochou. Řešení tak bude korespondovat s již rekonstruovanými výstupy z podchodů.

Rekonstrukce podhledů v podchodech

Záměrem projektu je rovněž kompletní výměna stávajících podhledů ve všech třech podchodech a doplnění podhledů do nově zřízené části severního podchodu. Podhledy budou řešeny jednotně, včetně nové prodloužené části. Podhledy jsou řešeny jako hliníkové lamely různé šířky. Do podhledů jsou integrována svítidla, spodní líc svítidel je tak v rovině se spodním lícem lamel. Podhledy jsou navrženy rozebíratelné.

Rekonstrukce objektů na nástupištích 5–7

Účelem rekonstrukce je sjednocení vzhledu s novými přístřešky, které se nacházejí nad těmito objekty. Stávajícími objekty na nástupištích 5–7 se rozumí objekty výstupů (výtahy) ze severního zavazadlového tunelu. Jedná se o rekonstrukci vnější obálky – nový fasádní plášť.

Fasáda objektů je navržena jako provětrávaný plášť. Tvořena je kazetami s hliníkovým povrchem (bond) v barvě tmavě stříbrné.

Rekonstrukce zastřešení 5–7. nástupiště

Koncepce nového zastřešení nástupišť tvarově vychází z již zrekonstruovaných přístřešků na 1.–4. nástupišti. Mění se však vlastní řešení, které respektuje současné požadavky na konstrukce zastřešení. Přístřešky jsou navrženy ve tvaru W s prosklenou centrální částí a plnými vnějšími křídly zastřešení. Konstrukce přístřešků je ze spodní strany krytá podhledy s integrovanými svítidly a skrytým vedením instalací.

Zastřešení nového výstupu z podchodu

Zastřešení výstupů z podchodu chrání nové ukončení prodlouženého severního podchodu. V zastřešeném prostoru se nachází schodiště a eskalátory a také výtah pro bezbariérové propojení. Délka zastřešení je 28 m, šířka 9 m. Jedná se o jednoduchou ocelovou rámovou konstrukci spádovanou směrem od kolejí. Zastřešení bude z vnější i vnitřní strany opatřeno fasádním pláštěm, kde budou vedeny veškeré instalace a bude zde umístěno osvětlení. Boční plochy výstupů a část střechy jsou proskleny.

Oplocení

Stávající oplocení areálu žst. Praha hl.n. je z hlediska zamezení vstupu nepovolaných osob do jim neurčených míst nedostatečné. Návrh si klade za cíl uzavírat nádraží v nočních hodinách dle režimu dráhy a dále zamezit nepovolaným osobám zejména vstup přes přejezdy na nástupiště z ulice Seifertova a do kolejiště v celém rozsahu areálu. Oplocení sebou přináší prvek bezpečnosti nejen pro cestující, ale také pro dráhu jako takovou tím, že pěší budou mít přesně vymezenou trasu.

Organizace výstavby:

Výstavba je rozdělena na dvě části: na výstavbu podchodu a výstavbu nástupišť s časovou prodlevou přibližně 3,5 roku. Důvodem je koordinace s ostatními stavbami v okolí s minimálními dopady na cestující.

Projekt: SUDOP PRAHA, a.s.

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslava Šudová

Architekt projektu: Ing. arch. Tomáš Pechman

Předpokládaná realizace:

Etapa 1a – výstavba podchodu: 12/2019–12/2020

Etapa 1b – nástupiště 5-7 včetně zastřešení: 08/2024–05/2027

Kapacity pěších, využívající severní podchod: cca 5600 osob / 24 hodin

 

Autor: Jaroslava Šudová

(archiv SUDOP PRAHA)

Prodloužení podchodu v žst. Praha Hlavní nádraží Foto: SUDOP PRAHA. Prodloužení podchodu v žst. Praha Hlavní nádraží Foto: SUDOP PRAHA. Prodloužení podchodu v žst. Praha Hlavní nádraží Foto: SUDOP PRAHA.
zpět na články

inzerce

nahoru