Otevřít menu
Doprava dnes
-

Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Praha Smíchov

Stávající výpravní budova se nachází v železniční stanici Praha Smíchov pražské čtvrti Smíchov a představuje jeden z významných uzlových bodů pražské veřejné dopravy.

9:00 / 28. září 2022
Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Praha Smíchovi

Foto: SUDOP PRAHA

Těsná návaznost s MHD umožňuje přímý přestup z železniční dopravy na městskou. Před nádražní budovou jsou zastávky tramvají a terminál autobusů pražské integrované dopravy do blízkých částí Prahy i do oblasti Zbraslavi, Mníšku nebo Štěchovic. V roce 1985 bylo navíc realizováno napojení na trasu B pražského metra vybudováním přístupu ke stanici Smíchovské nádraží.

Železniční stanice Praha Smíchov patří s ohledem na velký počet cestujících mezi vysoce frekventované stanice a řadí se mezi významná pražská nádraží. V Praze je po hlavním a Masarykově nádraží na třetím místě a v celé České republice na místě jedenáctém. Denní frekvence vlakové dopravy, dle statistiky z podzimu 2017 čítá cca 13–14 tisíc osob.

Budova slouží pro zajištění provozu na dráze a službám pro cestující, některé části jsou pronajímány nájemcům. Dílčí prostory slouží pro řízení provozu na dráze a umístění souvisejících technologických zařízení. Dané území je výrazně ovlivněno zástavbou a jako významný dopravní uzel je zastavěno zejména dopravní infrastrukturou. Rekonstrukcí se účel užívání objektu výpravní budovy nemění. Jižní a severní křídlo bude nadále sloužit z větší části jako neveřejná část potřebám provozovatele dráhy a dopravců. Centrální část bude sloužit cestující veřejnosti včetně zajištění příslušných služeb – prodej lístků, informace, veřejné WC pro cestující, komerční prostory.

Architektonické řešení a začlenění stavby do území

Výpravní budova byla postavena v letech 1953 až 1956 na základě návrhu architektů Jana Zázvorky a Ladislava Žáka. Architektonické a výtvarné řešení odpovídá době výstavby a bylo ovlivněno následnými stavebními úpravami.

Z konstrukčních materiálů byl použit ve velké míře železobeton a zdivo, obklady (povrchové úpravy) jsou z kvalitních materiálů, vnější omítky byly hladké a jemně škrábané vápenocementové s nátěrem, vnitřní omítky vápenné. Ve velké vstupní/odbavovací hale je v horní části stěny proti vstupu provedena freska s budovatelskou tématikou.

Objekt lze z hlediska orientace a pohybu po budově rozdělit na tři základní hmotové celky: jižní křídlo, centrální část a severní křídlo. Jižní křídlo má celkem pět podlaží – dvě podzemní podlaží (včetně dnes již nefunkčního krytu CO) a tři podlaží nadzemní. Centrální část má jedno podlaží podzemní a čtyři nadzemní. Ze vstupní haly vede řada vstupů a výstupů, jak do objektu, tak i do boků ven z budovy. Před mohutnými sloupy bývalé čelní fasády vstupní haly je postavena jednopodlažní kovová konstrukce, obložená různými materiály. Její sloupy nesou střechu vstupu a výstupu z metra.

V centrální části přízemí (úroveň přístupu od MHD) se nachází hlavní provoz výpravní budovy. V hlavní hale jsou umístěny pokladny dopravce, výstupy z metra a návaznosti na podchod i prostor ostrahy. Dále jsou zde rozmístěny komerční jednotky a přístup do restaurace ve 2. NP. V severní části hlavní haly je úschovna zavazadel a WC pro cestující. Ve 3. NP a 4. NP střední části je umístěna bývalá, dnes již nevyužívaná, nocležna. Ve 1. PP jsou původní sklady ke komerčním jednotkám, které jsou dnes již rovněž většinou nevyužívané. Pod centrální částí a částí severního křídla vede průběžný technický kanál.

Severní křídlo v 1. NP obsahuje komerční jednotky, provoz České pošty, odpadové hospodářství, zázemí pro DPP a prostory technologie. Ve 2. NP jsou na severním okraji sklady a dílny SŽDC a prostory České pošty. Dále směrem zpět na jih se nacházejí prostory sloužící k pronájmu (původně ordinace lékařů) a zázemí pro dopravce.

V jižním křídle je ve 2. PP dnes nevyužitý kryt CO, rozvodna NN a dále množství nevyužívaných volných prostor. V 1. PP je především zázemí SŽDC, 1. NP s přístupem od MHD obsahuje dva komerční prostory (kadeřnictví a květinářství). 1. NP je oproti severní a střední části výškově posunuto o jedno schodišťové rameno nad úroveň vstupní plochy. Polovina jižního křídla je využita jako komerční plochy – kanceláře, druhá polovina, umístěná jižněji, je využita pro technologie, sloužící provozu na dráze, jako například stavědlové ústředny, telefonní ústředna a příslušné zázemí. 2. NP je z velké části využito jako komerční plochy, kanceláře a učebny. V dílčích prostorech ve 2. NP je umístěna technologie a řízení provozu, dopravní kancelář se zázemím. Na úplném konci jižního křídla je dnes již nevyužívané bistro Barrandov. 3. NP obsahuje ve své pravé části komerční plochy – kanceláře a učebny, ve střední části je umístěna velká zasedací místnost a v levé části jižního křídla je umístěno oddělení Policie ČR a kanceláře správce objektu.

Navržené dispoziční a stavební řešení

V rámci rekonstrukce dochází k dispozičním úpravám, vedoucím k vybudování provozních ucelených celků a zpřehlednění provozu výpravní budovy. Při opravě nedojde k zásadním změnám v architektonickém vzhledu ani jeho začlenění do okolí. Výškové úrovně atik budou zachovány, neplánuje se žádná přístavba ani nástavba, objekt zůstává objemově beze změn. Výška atiky z úrovně přednádraží je +14,85 m, výška atiky z úrovně 1. nástupiště je +10,9 m. Barevné řešení bude provedeno dle stávajícího pískovcového odstínu omítky v plochách západní fasády – u 1. nástupiště nad zastřešením 1. nástupiště. V tomto odstínu bude provedena tenkovrstvá probarvená omítka zateplovacího systému ETICS a opravy nezateplovaných ploch.

Součástí rekonstrukce je i řešení nových rozvodů ZTI a příslušných souvisejících provozních souborů a stavebních objektů, jako například:

Zařízení zdravotně technických instalací – kanalizace a vodovod

Vzduchotechnické zařízení a zařízení pro ochlazování staveb

Zařízení pro vytápění staveb

Měření a regulace

Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Plynová zařízení

V jednotlivých částech budovy jsou navrženy následující úpravy:

Severní křídlo 1. NP

Dispozičně bude ponechána koncová část tohoto křídla obsahující náhradní zdroj, původní olejové hospodářství, odpadové hospodářství – zázemí DPP bude vymístěno do nové polohy. Úprava tohoto konce severního křídla bude stavebně a dispozičně řešena v samostatné navazující stavbě, v další etapě „Rekonstrukce ŽST Praha Smíchov“.

Prostory sloužící v současné době provozu České pošty budou dispozičně upraveny a rozšířeny. Schodiště vedoucí do 2. NP ze zádveří vstupu do pobočky České pošty bude zrušeno. Vedle České pošty blíže centrální části bude vybudováno nové zázemí pro řidiče DPP. Místo stávajících jednotlivých komerčních jednotek (potraviny, výroba klíčů) a veřejného WC budou vybudovány dva komerční prostory.

Severní křídlo 2. NP

Na konci křídla bude ponechán pouze jeden prostor – dílna SŽDC. Zbývající prostory budou dispozičně upraveny na kanceláře pro dopravce včetně příslušného hygienického zázemí a místnosti pro umístění SLP technologie – rozvodny SLP (serverovny). Prostory pro dopravce budou přístupné z 1. nástupiště, z úrovně 1. NP z východního průčelí, případně vnitřním schodištěm z prostoru dnešních pokladen.

Centrální část 1. PP

Prostory umístěné v této části budou využity jako možné skladovací prostory pro komerční jednotky, případně složky SŽDC. Přístup bude zajištěn stávajícím nákladním výtahem umístěným v přední části 1. NP s přístupem od parkoviště umístěného u východního průčelí. Dále stávajícím schodištěm umístěným u západního průčelí ústícího do chodby v 1. NP s výstupem na 1. nástupiště.

Centrální část 1.NP

Centrální část bude provozně z větší části zachována. Dojde k přemístění veřejných WC do jižního rohu centrální části. WC bude řešeno dle požadovaných standardů včetně dvou kabin pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace + přebalovacích pultů. Veřejné WC bude přístupné přímo z haly, tak i směrem od vstupu do podchodu. Dva vstupy byly navrženy z důvodů dispozičního a provozního fungování budovy. Vstup z podchodu slouží primárně pro cestující (zkrácený přístup z podchodu). Přístup z haly je vedený z čekacího prostoru a umožňuje i zkrácený přístup pro zákazníky uvažovaného food courtu ve 2. NP.

Poloha a provoz pokladen dopravců zůstane ve stávající poloze. Blíže bude posunuta úschovna zavazadel a kol. Zbývající plocha bude rozdělena na uzavřené komerčně uzavřené prostory. Konkrétní nájemce provede vybavení jednotek dle svých potřeb a dle požadavků v nájemní smlouvě s vlastníkem objektu. Nově budou vybudovány eskalátory do 2. NP, kde je dnes restaurace Oáza. V navrhovaném stavu se předpokládá se dvěma komerčními prostorami, jako například kavárna nebo rychlé občerstvení.

Centrální část 2. NP

V pravé části bude vybudován centrální velín pro sledování provozu SLP zařízení a technologického provozního zařízení (vytápění, VZT, EZS, EPS, kamerový systém v rámci provozu výpravní budovy). Zde se uvažuje s nepřetržitým 24hodinovým provozem s obsazeností dvěma osobami ve směně. Velín bude sloužit pouze pro provoz budovy. V levé části centrální části bude provedena pouze stavební připravenost včetně nápojných míst pro připojení ZTI rozvodů, VZT, SIL a SLP pro potencionální umístění dvou jednotek rychlého občerstvení, případně kavárny. Potencionální přístup do jednotek rychlého občerstvení z 1. nástupiště je ponechán.

Centrální část 3. NP

Původní prostory nocležen budou upraveny na kanceláře pro dílčí složku SŽDC OŘ včetně hygienického zázemí a technického zázemí (prostor rozvodny SLP). Centrální chodba bude ponechána, ze stávajících pokojů budou vytvořeny kanceláře + zasedací místnost. Nově bude centrální část v úrovni 3. NP propojena s jižním křídlem novou spojovací chodbou.

Centrální část 4. NP

Původní prostory nocležen budou upraveny na kanceláře pro dílčí složku SŽDC OŘ včetně úpravy nutného hygienického zázemí.

Jižní křídlo 2. PP

Zde jsou v současném stavu nevyužívané prostory, jak na konci křídla, tak ve středu, kde se nachází původní kryt CO.

Dispozičně bude na konci křídla vybudována nová trafostanice včetně souvisejících rozvoden. Do prostoru trafa bude z úrovně 1. NP vybudován zavážecí otvor. Zbylá část bude vyčištěna za účelem možných skladovacích prostor pro komerční účely.

Stávající původní kryt CO bude vyčištěn s možným využitím pro komerční účely, jako například skladové plochy.

Jižní křídlo 1. PP

Zde většina provozů zůstane zachována, jedná se hlavně o technologické místnosti, zázemí pro správce budovy – sklady a dílny. Dispozičně budou pouze upraveny hygienické uzly, dále přibude výtah vedle levého schodiště. Z důvodů nástupního prostoru před výtahem bude nutné upravit schodiště vedoucí do 2. PP.

Jižní křídlo 1. NP

Provoz stávajícího kadeřnictví bude ponechán. V pravé části křídla budou ponechány komerční prostory – kanceláře. Bude zde doplněn prostor serverovny pro SLP zařízení. Ve střední části jsou v současné době prostory, kde je umístěna technologie sloužící pro provoz na dráze. Tyto prostory budou provozně ponechány (v rámci projektové dokumentace jsou navrženy pouze nutné úpravy, případně pouze příprava pro navazující stavbu, v rámci samotné stavební realizace nebude do technologických prostor stavebně zasahováno – zařízení musí zůstat plně funkční bez omezení, budou provedeny pouze nutné úpravy např. osazení požárních dveřních křídel a EPS hlásičů). Dle postupu v navazující stavbě budou tyto prostory opuštěny.

Budoucí využití, případně dispoziční úpravy budou řešeny v rámci příslušné navazující další etapy projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce ŽST Praha Smíchov“. V levé části bude vybudován nový výtah umožňující propojení 2. PP až 3. NP). Komerční prostor – květinářství bude zachováno s drobnou úpravou. Prostory na konci jižního křídla budou využity pro komerční prostory – obchodní jednotky, případně zázemí.

Jižní křídlo 2. NP

Zde bude ponechán provoz dopravní kanceláře (s její dispoziční úpravou se uvažuje až další etapě – v navazující stavbě „Rekonstrukce ŽST Praha Smíchov“). V pravé části bude dispozičně a stavebně upraven hygienický uzel na současné potřeby. Dále v pravé části budou vybudovány kanceláře pro SŽDC OŘ místo prostor přednosty stanice. Od dopravní kanceláře vlevo budou prostory dispozičně upraveny pro umístění složky SŽDC – SZT včetně úpravy hygienického uzlu na požadované potřeby. Vedle schodiště bude umístěn nový výtah. Na konci křídla bude obnoven původní prostor bistra „Barrandov“ – konkrétní využití bude upřesněno (uvažuje se s obdobným provozem např. kavárna, bistro). Součástí nové dispozice bude i sociální zázemí pro zákazníky a obsluhu.

Jižní křídlo 3. NP

V pravé části tohoto křída budou nově vybudovány kanceláře pro SŽDC OŘ propojené s centrální částí tak, aby byl umožněn jeden fungující provozní celek. Dále bude dispozičně upraveno na současné provozní požadavky hygienické zázemí. Ve střední části bude ponechána stávající velká zasedací místnost. Bude pouze provozně propojena i s druhým schodištěm. V jeho zázemí bude vybudován prostor serverovny pro zařízení SLP, přístupný z pravého schodiště. V levé části bude dispozičně upraveno na současné provozní požadavky hygienické zázemí. Vedle schodiště bude umístěn nový výtah. Levá část sloužící jako zázemí pro oddělení PČR zůstane dispozičně zachována.

Autorem rozsáhlé fresky dle zásad socialistického realismu v průčelí vstupní haly je malíř Richard Wiesner (1900–72). Tvořil zejména obrazy s figurálními kompozicemi a portréty, ale i zátiší a krajiny. Byl členem SVU Mánes a Skupiny 58. Roku 1971 obdržel titul národní umělec.

Základní kapacitní údaje

Počet nadzemních podlaží: 4

Počet podzemních podlaží: 2

Výška budovy: 14,85 m z úrovně přednádraží

                         10,90 m z úrovně 1. nástupiště

Zastavěná plocha:       5895 m2

Obestavěný prostor: 52490 m3

Užitná plocha 2. PP: 1378,4 m2

Užitná plocha 1. PP: 657,1 m2

Užitná plocha 1. NP: 4500,9 m2

Užitná plocha 2. NP: 2086,4 m2

Užitná plocha 3. NP: 1377,3 m2

Užitná plocha 4. NP: 121,9 m2

 

Investor: SŽDC, s.o.

Projektant: SUDOP PRAHA a.s., středisko 206

HIP: Ing. Martin Nápravník

Vypracování PD: 06/2017–12/2018 (zaměření stávajícího stavu, záměr projektu, DSP, DPS)

Realizace stavby: 06/2019–06/2021 (předpoklad)

Náklady stavby: stavba ještě nebyla soutěžena

 

Autor: Martin Nápravník

(Archiv: SUDOP PRAHA)

Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Praha Smíchov Foto: SUDOP PRAHA. Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Praha Smíchov Foto: SUDOP PRAHA. Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Praha Smíchov Foto: SUDOP PRAHA. Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Praha Smíchov Foto: SUDOP PRAHA.
zpět na články

inzerce

nahoru