Otevřít menu
Doprava dnes
-

ČD Cargo bude na provoz s ETCS připraveno!

Investice nejsou jen nové nebo modernizované lokomotivy. Nemalé finanční prostředky si vyžadují i nové nákladní vozy, jejich osazování tichými brzdovými špalíky nebo třeba implementaci evropského vlakového zabezpečovače ETCS. Lokomotivní park ČD Cargo je velmi početný a rozmanitý, přistupuje společnost k implementaci ETCS maximálně zodpovědně.

14:14 / 26. března 2023
ČD Cargo bude na provoz s ETCS připraveno!i

Foto: ČD Cargo je na provoz ETCS připraveno! (zdroj: ČD Cargo).

ČD Cargo plně respektuje termíny obsažené v Národním implementačním plánu ERTMS i Plánu moderního zabezpečení české železnice a chce být připraveno. Zároveň vnímá společenskou odpovědnost a usiluje tak o to, aby ve stanovených termínech přispělo ke zvýšení bezpečnosti na české železnici. O tom, jaký je stav implementace ETCS u největšího tuzemského železničního nákladního dopravce jsme hovořili s Ing. Davidem Jelínkem, expertem ČD Cargo na tuto problematiku.

Můžete nám stručně přiblížit historii projektu ETCS v ČD Cargo?

Projekt ETCS v ČD Cargo byl zahájen v roce 2015, kdy byla zpracovávána vůbec první žádost o finanční podporu v rámci výzvy 2015 CEF Transport Cohesion Call. První veřejné zakázky byly uveřejněny začátkem II. kvartálu roku 2016. První kontrakt pak byl uzavřen v říjnu roku 2018 a jednalo se o modernizaci 50 lokomotiv ř. 742, jejíž součástí byla i implementace vlakového zabezpečovače ETCS. Lze tak konstatovat, že od roku 2015 se ČD Cargo kontinuálně projektem ETCS zabývá, a ještě několik dalších let zabývat bude. Pro dokreslení –do dnešního dne již bylo realizováno více než 20 zadávacích řízení, tedy těch úspěšných i neúspěšných.

Na kolika lokomotivách již máte ETCS instalováno a co dalšího je již zasmluvněno? Kolik lokomotiv a jakých řad plánujete osadit tímto zabezpečovačem?

V současné době jsme pokořili hranici 200 vozidel. Do tohoto počtu jsou zahrnuty jak nově pořizovaná vozidla, která jsou již z výroby systémem ETCS vybavena, tak dodatečně vybavená vozidla (tzv. retrofitting). Jedná se o lokomotivní řad 130, 163, 363, 383, 388, 742.7, 744 a 753.7. U více než 30 vozidel pak právě probíhá realizace implementace / dodání a 92 vozidel je předmětem uzavřených kontraktů. Ve výhledu do roku 2025 se předpokládá zajistit dalších přibližně 90 vozidel. Tento počet není konečný a v navazujících letech budou následovat další vozidla, a to i v souladu s postupnou obměnou lokomotivního parku ČD Cargo. Do skupiny vozidel, která jsou v realizaci a v plánu pro realizaci, patří například lokomotivy řad 240, 363.5, 753.6, další lokomotivy řad 383, 388, 742.7 a další.

Provozujete lokomotivy v režimu switch-on? Pokud ano, jak probíhají testovací jízdy?

Ano, v rámci ověřovacího provozu realizujeme jízdy vlaků pod dohledem ETCS od letošního dubna s lokomotivami řady 363, v červnu se do ověřovacího provozu zapojily také lokomotivy řady 742.7. Začátkem roku 2023 bude zahájen ověřovací provoz lokomotiv řady 744 a další budou následovat. 

Ověřovací provoz probíhá u vozidel s umožněným zkušebním provozem v režimu switch-on na základě vydaného rozhodnutí Drážním úřadem, v souladu s pokyny a předpisy provozovatele dráhy a souvisejícími interními opatřeními ČD Cargo a strojvedoucí mají úplnou odbornou způsobilost k jízdě pod úplným dohledem ETCS.

Jednoduše lze říci, že se jedná o jízdu vlaku pod plným dohledem ETCS tak, jak budou realizovány od spuštění výhradního provozu. Samozřejmě s tím velkým rozdílem, že pokud dojde k výskytu závady, ať už na straně infrastrukturní, nebo mobilní, nejedná se o tak zásadní problém. Po přepnutí do národního systému VZ a izolace ETCS lze pokračovat v jízdě. 

Jaké jsou zkušenosti a poznatky strojvedoucích?

Jedná se o zcela nový typ vlakového zabezpečovače, který má své odlišnosti a jedinečnosti. V porovnání se stávajícími vlakovými zabezpečovači na české železnici je výrazně vpřed a jeho přínos optikou zvýšené bezpečnosti je neoddiskutovatelný. Nasazování takto sofistikovaného systému s sebou nese náročnou změnu pro provoz. Poznatky a zkušenosti jsou sbírány od jara letošního roku a jsme rádi, že se nám společně s manažerem infrastruktury, tedy Správou železnic, a dodavateli postupně daří závady nejen identifikovat, ale i odstraňovat.  

Z obecného pohledu je u strojvedoucích systém ETCS pozitivně přijímán právě zejména pro navýšení bezpečnosti, pro dohled nad rychlostí vlaku, pro informace o situaci na trati před vlakem.

Během ověřovacího provozu jsou např. zjišťovány situace, kdy se mobilní části nedaří přihlásit k té infrastrukturní, tj. k radioblokové centrále (RBC), kdy dochází ke ztrátě spojení mobilní části s RBC, kdy se na zobrazovací jednotce ETCS (DMI) nezobrazuje aktuální čas. Ale přesně z těchto důvodů se ČD Cargo v maximální míře zapojuje do ověřovacího provozu, aby všechny tyto závady mohly být odstraňovány a vše tak bylo řádně připraveno pro „ostrý“, tedy výhradní provoz.

Je také nesmírně důležité, aby připravované předpisy byly pro všechny provozní zaměstnance jednoznačné, dobře pochopitelné a aby bylo racionálně a příhodně navázáno na již standardizovaná a zaběhlá národní specifika (např. pro mimořádnosti), a to s důrazem na vyváženost odpovědnosti mezi zúčastněnými provozu (zde mám na mysli například přílišné přenášení odpovědnosti na strojvedoucího, což může být na poli bezpečnosti neefektivní).

Jak je zajištěno financování projektu ETCS? Byla vaší společnosti poskytnuta nějaká podpora?

Projekt ETCS je ekonomicky velmi náročný a je tak financován kombinací vlastních prostředků, externích finanční prostředků (jako je např. úvěr od Evropské investiční banky) a ČD Cargo se samozřejmě také kofinancováním z několika dotačních programů, resp. dotačních výzev. Schválenou podporu máme z již u první otázky zmíněné výzvy 2015 CEF Transport Cohesion Call, Výzva č. 75 z Operačního programu Doprava, 2021 CEF 2 Transport Cohesion envelope, usilujeme o finanční podporu v rámci výzvy Státní dopravní infrastruktury, v těchto dnech finalizujeme žádost do letošní výzvy v rámci programu CEF Transport a další budou následovat.

Na jakých tratích by měl být zabezpečovač ETCS aktivován a kdy?

Pro ČD Cargo jsou, jakožto asi pro jakéhokoliv jiného dopravce působícího v České republice, zásadní termíny zahájení výhradního provozu vlaků pod dohledem ETCS na konkrétních tratích. ČD Cargo tak s plným respektem přistupuje k termínům uvedeným v Národním implementačním plánu ERTMS, resp. Plánu moderního zabezpečení české železnice pro jednotlivé tratě dle jejich významnosti a s maximálním úsilí činí veškeré kroky, aby na zahájení výhradního provozu na jednotlivých tratí / úsecích těchto tratí bylo včas připraveno.

Co se týká těch nejbližších termínů, tak bych zmínil zahájení výhradního provozu v úseku Olomouc – Uničov od 1.ledna 2023 a zejména pak zahájení výhradního provozu na prvních úsecích I. a II. tranzitního koridoru od 1. ledna 2025.

Děkujeme za rozhovor

Autor: Michal Roh.

Profil Davida Jelínka

Ing. David Jelínek se narodil v roce 1991. Absolvoval Dopravní fakultu Univerzity Jana Pernera v Pardubicích. Do ČD Cargo nastoupil ještě během studií na jaře roku 2014, a to na odbor ekonomiky a finančního řízení. Zde působil primárně v oblasti nákupu a dotačních projektů. V současné době zastává pozici ředitele odboru hospodaření s kolejovými vozidly a je expertem ČD Cargo na projekty týkající se zabezpečovače ETCS.

ČD Cargo bude na provoz s ETCS připraveno! Foto: Ing. David Jelínek (zdroj: ČD Cargo). . ČD Cargo bude na provoz s ETCS připraveno! Foto: ČD Cargo je na provoz ETCS připraveno! (zdroj: ČD Cargo)..
zpět na články

inzerce

nahoru