Otevřít menu
Doprava dnes
-

DPP úspěšně prošel komplexním auditem! Obdržel certifikát systému protikorupčního řízení

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) obdržel certifikát systému protikorupčního řízení podle uznávané mezinárodní normy ISO 37001. Je to výsledek téměř ročního procesu nastavování nových protikorupčních opatření v DPP, který započal v březnu 2022, a jehož součástí byla například analýza korupčních rizik či zavedení řady nových pravidel.

6:27 / 14. února 2023
DPP úspěšně prošel komplexním auditem! Obdržel certifikát systému protikorupčního řízení i

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: DPP.

Certifikační proces vyvrcholil komplexním validačním auditem, v němž DPP uspěl bez výhrad. V letošním roce bude DPP pokračovat s mezinárodní normou ISO 37301 s cílem dokončit zavedení kompletního systému řízení shody do firmy a úspěšně projít i touto certifikací. DPP měl již od roku 2017 vytvořenou sadu nástrojů, vnitřních norem a procesů definující povinnosti a odpovědnosti každého zaměstnance či člena orgánů, tj. představenstva a dozorčí rady, v oblasti předcházení trestné činnosti v DPP. Patřily mezi ně protikorupční pravidla, etický kodex nebo program předcházení trestné činnosti ze strany DPP a rizik z ní vyplývající. „Jedním ze základních cílů naší strategie je budovat a rozvíjet DPP jako transparentní a důvěryhodnou firmu, která dodržuje všechny právní, regulatorní a etické normy podle standardizovaných auditovatelných a certifikovatelných mezinárodních pravidel. Proto jsme se ve vedení DPP v říjnu 2021 rozhodli posílit účinnou prevenci jakéhokoliv závadového, korupčního nebo neetického jednání v DPP, dosavadní pravidla upgradovat a zavést do firmy systém uplatňování protikorupčních nástrojů podle mezinárodní normy ISO 37001, a také systém řízení compliance, tj. dodržování předpisů podle ISO 37301,“ vysvětlil Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Zavedení protikorupční ISO certifikace je vyvrcholením mého soustavného snažení zlepšit fungování DPP. Státní i městské firmy bohužel často přitahují šedé eminence s cílem vytvářet korupční prostředí. Kauzy jako Stoka, OKD nebo Faltýnkovy deníčky máme všichni v živé paměti. Podobně tomu bylo historicky i v pražském dopravním podniku. Proto jsem hned po nástupu do funkce směřoval své úsilí jak do prevence a přímého řešení potenciální korupce, tak i do vnitřních procesů,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP, a dodal: „Jakmile jsem získal podezření na korupční jednání, ihned jsem šel na policii a podal trestní oznámení, které o několik měsíců později pomohlo rozkrýt obří korupční chobotnici. Paralelně s tím jsme s DPP pracovali na zavedení opatření, která ztransparentňují procesy a rizika korupce eliminují na minimum.“

Samotný proces zavádění systému protikorupčního řízení podle ISO 37001 DPP zahájil na jaře 2022. Nejdříve provedl revizi 26 vnitropodnikových směrnic včetně etického kodexu a protikorupčních pravidel a zavedl kompletní protikorupční program podle normy ISO 37001. Jeho součástí jsou plně funkční oznamovací kanály jak pro zaměstnance, tak i pro obchodní partnery včetně zaručené ochrany identity oznamovatelů v souladu s připravovanou evropskou i českou legislativou o whistleblowingu. Zásadním krokem k zavedení normy ISO 37001 představovala analýza korupčních rizik, do které byl zapojen kompletně celý střední a vyšší management DPP, a na základě jejich výsledků DPP přijal další opatření.  „Kromě jiného jsme zpřísnili pravidla pro poskytování a přijímaní darů a sponzoringu. Jejich opakované nedodržování může skončit výpovědí zaměstnance. Máme nová pravidla pro prověřování uchazečů o zaměstnání, ale i obchodních partnerů. Zakotvili jsme pravidlo, že žádnou pozici na úrovni středního a vyššího managementu nelze obsadit bez standardního otevřeného výběrového řízení. U obchodních partnerů si děláme detailní screening, např. jestli nejsou na sankčních seznamech, jestli si plní veškeré povinnosti vůči státním institucím, ověřujeme o nich informace s cílem identifikovat potenciální rizika budoucí či již probíhající spolupráce, včetně rizika potenciálního střetu zájmů, odsouzení právnické osoby, podezření na korupční praktiky nebo jinou trestnou činnost, zakázané či neetické obchodní praktiky, napojení na politicky angažované osoby, spojení s negativní mediální kauzou apod. V případě zjištění budeme obchodní partnery před uzavřením smluvního vztahu žádat o vysvětlení zjištěných skutečností či o doložení úrovně implementace konkrétních protikorupčních opatření u něj. Součástí nových smluv DPP s obchodními partnery bude proto tzv. trestněprávní a protikorupční doložka,“ doplnil Petr Witowski a doplnil: „V neposlední řadě jsme i na základě výsledků analýzy korupčních rizik přehodnotili a ukončili některé plánované zakázky. Dále jsme výrazně snížili limity u veřejných zakázek. U tzv. podlimitních např. na zboží a služby soutěžíme veřejně přes Tender Arénu všechny nákupy od 2 milionů korun, u sektorových, tj. stavebních zakázek pak vše od 6 milionů korun výše, přičemž podle aktuálně platného zákona o zadávání veřejných zakázek máme za povinnost veřejně vyhlašovat tender na zhotovitele při hodnotě plnění zakázky od 147 milionů korun.“

DPP se podařilo vybudovat funkční systém vnitřních kontrol, mechanismů a procesů vytvářejících efektivní obranu firmy vůči závadovému, korupčnímu či i neetickému jednání jak zaměstnanců a dalších odpovědných osob, tak i obchodních partnerů, což potvrdilo úspěšné absolvování certifikačního procesu. Prováděla jej v listopadu a prosinci 2022 česká pobočka renomované anglické společnosti URS Holdings působící v tomto oboru od roku 1993 a ve více než 45 zemích. Certifikát ISO 37001 je platný na tři roky, tj. do roku 2025, přičemž každý rok DPP čeká dozorový audit. V roce 2025 DPP podstoupí nový certifikační audit pro další tříletý cyklus.

„Jsme zatím na půli cesty v této oblasti. Letos budeme pokračovat s dalšími audity v oblasti nákupu zboží a služeb, v oblasti velkých investičních projektů, které byly v DPP realizovány za uplynulých pět let, jako je např. společný podnik Nové Holešovice apod. Letos se zaměříme také na zavedení systému řízení shody podle ISO 37301, abychom tak do konce roku dokončili implementaci celé oblasti compliance. Významně nám to pomůže s řízením rizik a zajistí soulad s právními požadavky, které na DPP kladou zákony, vyhlášky, smlouvy s obchodními partnery nebo licence a povolení k činnosti. Týká se to např. BOZP, pracovně-právní oblasti, kde by DPP v případě nesouladu hrozily zbytečné sankce a postihy, ale také předcházení trestní odpovědnosti právnických osob,“ uzavírá Petr Witowski.

Publikoval: Richard Mrkvička (Zdroj: DPP)

zpět na články

inzerce

nahoru