Otevřít menu
Doprava dnes
-

Jak probíhá příprava liniových staveb - fáze koncepce

Ředitelství silnic a dálnic spustilo během prázdnin zajímavý projekt. Série videí má seznámit veřejnost s tím, jak vlastně příprava jednotlivých staveb probíhá, jaké jsou její fáze a problémy, se kterými se může potkat. A my bychom vám tento pěkný manuál v našem seriálu rádi ukázali v textové podobě.

15:46 / 23. září 2022
Jak probíhá příprava liniových staveb - fáze koncepce

Koncepční fáze, jakožto první krok pro realizaci staveb silniční infrastruktury, má za cíl vytvořit jednotnou myšlenku napomáhající vyřešit problém vysoké dopravní nehodovosti, významného nárůstu silniční dopravy či odvedení dopravy z měst a obcí.

Proces vytváření koncepce v sobě zahrnuje vyhledání optimální trasy, nastavení technických parametrů stavby a především také náležitosti týkající se životního prostředí, územního plánování a strategií Ministerstva dopravy.

Právě Ministerstvo dopravy je orgánem, který schvaluje výsledný koncept stavby v koncepční fázi a posouvá ho do další fáze projektové přípravy. Nespočet aktivit vedoucích k vytvoření konceptů stavby vyžaduje také zapojení velkého množství osob a úřadů. Ty mezi sebou vedou často dlouhé diskuze při výběru z většího množství návrhů, což se negativně projevuje na délce trvání schvalovacích procesů konceptu stavby.

Proto pouhé vyhledání vhodné trasy a její zanesení do územního plánu může trvat až několik let. Výstupem koncepční fáze je dokumentace stavby zahrnující textovou a grafickou část. Tento návrh musí být následně zanesen do zásad územního rozvoze příslušných krajů a do jednotlivých územní plánů  obcí a měst. Veškeré náležitosti stavby musí být samozřejmě v souladu s technickými normami a ekonomickými předpisy, což řeší technicko-ekonomická studie.

Jednou z nejdéle trvajících činností v koncepční fázi stavby je posuzování jejího vlivu na životní prostředí. Tento proces se označuje zkratkou EIA a je nařízen dle zákona. V rámci dokumentace EIA je posuzován vliv stavby především na zdraví obyvatel, na živočichy a rostliny, přírodní zdroje, ale i na kulturní dědictví v okolí plánované výstavby.

Pro zpracování dokumentace EIA je potřeba v dané oblasti provést řadu průzkumů a studií, jejichž závěry jsou následně poskytnuty k veřejnému projednání. V tomto kroku mohou všechny dotčené orgány a osoby vznášet námitky, které musí být korektně vypořádány.

Právě v této části dochází obvykle k největšímu nárůstu zdržení stavby, závěry z procesů EIA jsou závazné a investor stavby je povinen je respektovat. Celková délka koncepční fáze je odlišná v závislosti na velikosti stavby a charakteru krajiny, do které je stavba navrhována. Průměrně lze uvést délku trvání v horizontu šesti let, přičemž u velkých staveb, který mají výrazný vliv na životní prostředí nebo je obtížné najít ideální řešení, se může doba přípravy koncepční fáze protáhnout na delší období i deset let a více.

Současná legislativa ani po její novelizaci nepřináší žádné nástroje pro její usnadnění a urychlení, ale napomáhá a urychluje řízení až v dalších fázích. 

Celé video z dílny Ředitelství silnic a dálnic je ke zhlédnutí zde

zpět na články

inzerce

nahoru