Otevřít menu
Doprava dnes
-

Jak probíhá příprava liniových staveb - fáze stavební přípravy

Ředitelství silnic a dálnic má ve své sbírce zajímavý projekt. Série videí má seznámit veřejnost s tím, jak vlastně příprava jednotlivých staveb probíhá, jaké jsou její fáze a problémy, se kterými se může potkat. A my bychom vám tento pěkný manuál v našem seriálu rádi ukázali v textové podobě.

19:19 / 24. listopadu 2022
Jak probíhá příprava liniových staveb - fáze stavební přípravyi

Foto: mdcr.cz

Po získání územního rozhodnutí se pokračuje ve stavební přípravě, jejímž cílem je získání stavebního povolení pro danou stavbu. K tomuto kroku je vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení, která je opět detailnější a přesnější než dokumentace v předchozích fázích.

V této dokumentaci jsou zpracovávány podmínky, jež vzešly z územního řízení. Zejména se zpracovávají technické detaily jednotlivých objektů, vozovek, tunelů, mostů, řeší se podrobné dopravní značení a jeho umístění, rozmístění svodidel a dalšího příslušenství. Projektuje se také na základě dalších, podrobnějších průzkumů. 

Byly provedeny podrobné geotechnické a hydrogeologické průzkumy, při kterých se zjišťují fyzikální a technologické vlastnosti hornin, stanovují se požadavky pro návrh technologie výstavby, např. s ohledem na stabilitu území v blízkosti důlních děl či jiných anomálií. Zároveň se řeší hydrogeologie stavby a vliv stavby na režim spodních vod.

Dále se řeší návrh organizace výstavby, jako jsou např. uzavírky či objízdné trasy a definitivní zábor pozemků, na základě které se oddělují pozemky v katastru nemovitostí a zasílají návrhy kupních smluv jednotlivým vlastníkům nemovitostí. Tato dokumentaci musí být taktéž projednána s dotčenými orgány státní správy a opět je nutné získat verifikační stanovisko EIA.

Dalším, v této fázi nejdelším úkonem, je majetko-právní vypořádání. To zahrnuje jednání s vlastníky pozemků a nemovitostí o jejich výkupu pro účely stavby, zajištění věcných břemen a dočasných nájemních smluv. Pro realizaci stavby je nutné získat všechny pozemky, jak od soukromých vlastníků, tak ve vlastnictví státních organizací. Celý tento proces je značně časově náročný, protože je nutné vést jednání se všemi vlastníky, kterých může být i několik stovek.

Vypořádat je nutné i pozemky, na které jsou např. uvaleny exekuce, jsou v dědickém řízení, nemají dohledatelné dědice nebo mají více vlastníků. Celý proces majetko-právního vypořádání je obzvláště u velkých staveb obzvláště náročný proces trvající řadu měsíců, mnohdy i let. Ne vždy se ale dá dohodnout se všemi vlastníky a v takovém případě zákony umožňují přejít k procesu vyvlastnění.

Pro stanovení ceny za výkup nemovitostí platí zákonná ustanovení. Cenu nemovitostí tvoří násobek odhadní ceny stanovené znalcem na základě ceny, která je pro daný typ pozemky v dané lokalitě obvyklá. Každému z vlastníků je následně předložen návrh kupní smlouvy ve výši 1,5násobku ceny obvyklé a nestavebního pozemku, např. nestavebního pozemku s ornou půdou ve výši osminásobku ceny obvyklé. 

Stavební řízení již řeší zejména konkrétní podobu stavby, její provedení a její technické aspekty. Výsledkem řízení je vydání stavebního povolení ke stavbě, na základě kterého má žadatel právo stavbu realizovat. Před žádostí o vydání stavebního povolení si musí investor znovu zařídit vyjádření všech ze zákona dotčených orgánů.

I v procesu stavebního řízení má široká veřejnost podávat námitky a odvolání. Jak vidíte, fáze územní přípravy a fáze stavební přípravy má mnoho kroků stejných. Cílem novely liniového zákony je pak možnost zpracovat pouze jednu dokumentaci a v rámci jednoho řízení získat společné povolení.

Celé video z dílny Ředitelství silnic a dálnic je ke zhlédnutí zde

 

 

zpět na články

inzerce

nahoru