Otevřít menu
Doprava dnes
-

Jak probíhá příprava liniových staveb - fáze územní přípravy

Ředitelství silnic a dálnic spustilo během prázdnin zajímavý projekt. Série videí má seznámit veřejnost s tím, jak vlastně příprava jednotlivých staveb probíhá, jaké jsou její fáze a problémy, se kterými se může potkat. A my bychom vám tento pěkný manuál v našem seriálu rádi ukázali v textové podobě.

15:35 / 10. října 2022
Jak probíhá příprava liniových staveb - fáze územní přípravyi

Foto: ŘSD

Po fázi koncepce přichází na řadu fáze územní přípravy. Cílem této fáze je absolvování územního řízení a vydání územního rozhodnutí pro danou stavbu. K tomu však vede opět velmi dlouhá cesta, která může v ideálním případě trvat jeden rok a u velkých staveb až dva roky. I zde ale dochází k velkým zdržením a průtahům. I proto ji u některých velkých staveb evidujeme i několik let. 

Na začátek fáze územní přípravy je potřeba poznat geologické poměry v místě budoucí stavby. To umožní projektovat hospodárně za účely snížení dopadů stavby na okolní prostředí a zajistí bezpečnou realizaci stavby. Proto je proveden předběžně geotechnický průzkum. Ten přinese informace o podloží, místě plánované komunikace důležité pro správné založení stavby.

Dalším krokem je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Tato dokumentace je mnohem detailnější než předchozí studie zpracované ve fázi koncepce. Řeší zejména zábor pozemků v návaznosti stavby na okolní dopravní a technickou infrastrukturu či stavbou vyvolané související investice.

Cílem dokumentace je prokázat, že stavba je za daných podmínek realizovatelná a je v souladu se všemi normami a předpisy. V územním řízení slouží jako podklad pro získání územního rozhodnutí vydávaného příslušným stavebním úřadem. Při zpracování dokumentace dochází k jednání se zainteresovanými stranami, které se na přípravě dokumentace podílejí. A kde často dochází k protichůdným názorům, u nichž se musí nalézt společná shoda.

Po zpracování dokumentace je nutné ji projednat se všemi dotčenými orgány státní správy a získat od nich souhlasné vyjádření. Následuje žádost o verifikační stanovisko EIA. Verifikace zajistí, že je vše zpracováno v souladu s podmínkami EIA a je minimalizován dopad stavby na životní prostředí.

V případě, že má investor zpracovány všechny podklady, může na svou žádost zahájit proces územního řízení. Oznámení o zahájení územního řízení doručuje stavební úřad všem účastníkům. Všichni účastníci řízení mají následně právo nahlížet do spisu, účastnit se veřejného projednávání a vyjadřovat v řízení své stanovisko.

Nejčastější forma námitek či odvolání se týká odporu vlastníků při záboru půdy, s tavby komunikace v blízkosti nemovitostí, změn odvodnění, hluku či prašnosti během realizace stavby. V případě, že účastníci řízení využívají práva podávat námitky a odvolávat se, termíny územního řízení se tak zákonně prodlužují. Tento proces nelze nijak urychlit.

V rámci územního řízení dochází také k posouzení souladu záměru stavby s územním plánem. Na základě vydání územního řízení je stavba tzv. umístěna v území. Stávající postup umísťování staveb je od 1.1.2022 upraven v tzv. liniovém zákoně, jehož cílem je zjednoduššit postupy v povolování staveb dopravní infrastruktury.

Celé video z dílny Ředitelství silnic a dálnic je ke zhlédnutí zde

Autor: Petr Dejnožka

zpět na články

inzerce

nahoru