Otevřít menu
Doprava dnes
-

Na železnici je stále vysoký počet mimořádných událostí, uvádí Drážní úřad

Na české železnici je stále vysoký počet mimořádných událostí, kterými se myslí střety na přejezdech i projetých návěstidlech. Jednotlivé drážní subjekty pracují na vylepšení tohoto stavu, což vyplývá z Výroční zprávy o bezpečnosti na českých železnicích v roce 2021. Tu zveřejnil Drážní úřad.

20:14 / 4. listopadu 2022
Na železnici je stále vysoký počet mimořádných událostí, uvádí Drážní úřadi

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: DÚ.

Na základě závěrů z šetření mimořádných událostí byla přijata bezpečnostní opatření

Podle informací počet dopravců vzrostl, avšak provozovatelů dráhy je stále pouze 8. Drážní úřad obdržel v roce 2021 od Drážní inspekce 17 bezpečnostních doporučení, na které se již vyvinula bezpečností opatření.

„Státní dozory byly věnovány kontrolám vnitřních předpisů, systémů bezpečnosti, odborné a zdravotní způsobilosti strojvedoucích a ostatních osob, kontrolám bezpečného provozování drážních vozidel z hlediska systému údržby, dále železničním přejezdům, označení železničních stanic a zastávek, zveřejňování jízdních řádů nebo zjišťování zdrojů ohrožení dráhy. Při kontrolách nebyly zjištěny zásadní nedostatky, které by měly vliv na ohrožení bezpečnosti železniční dopravy,“ řekl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář a pokračoval. Na základě závěrů z šetření mimořádných událostí byla přijata bezpečnostní opatření, která v praxi znamenala například úpravy v provozních předpisech, vylepšení defektoskopických metod ke zjišťování skrytých poruch na infrastruktuře nebo zvýšení zabezpečení určitých přejezdů.“

Navyšuje se i počet strojvedoucích

S rostoucími požadavky na úroveň bezpečnosti i s postupnou aplikací předpisů Evropské unie do činnosti sektoru narůstá i rozsah agendy Drážního úřadu. Kromě toho se v roce 2021 o 15 procent na celkových 6 219 zvýšil počet vydaných průkazů způsobilosti pro určená technická zařízení.

Navyšuje se i počet strojvedoucích, kterých bylo ke konci roku 2021 již 10 048. V roce 2021 proběhlo 59 zkoušek k získání licence strojvedoucího s celkovým počtem 484 zkoušených s 67procentní úspěšností. Na jejich základě bylo vydáno celkem 337 licencí strojvedoucích. Drážní úřad vydal také 863 průkazů způsobilosti k řízení drážního vozidla na vlečce a 65 průkazů způsobilosti k řízení drážního vozidla na lanové dráze, a to včetně změn a duplikátů. Oproti roku 2020 byl v počtu vykonaných zkoušek k získání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na vlečce zaznamenán pokles. Ten je dán změnou zákona o dráhách, která spočívala v tom, že licence strojvedoucího platí nejen na dráze celostátní a regionální, ale nově i na vlečce.

Publikoval: Richard Mrkvička (Zdroj: ACRI a DÚ)

zpět na články

inzerce

nahoru