Otevřít menu
Doprava dnes
-

Při kontrolách nebyly zjištěny zásadní nedostatky. Vyplývá ze zprávy Drážního úřadu

Drážní úřad uveřejnil výroční zprávu o bezpečnosti na českých železnicích v roce 2021, která vychází z údajů dopravců a provozovatelů celostátních a regionálních drah i úřadu samotného. V rámci kontrol nebyly zjištěny zásadní nedostatky, které by měly vliv na ohrožení bezpečnosti železniční dopravy.

7:31 / 7. října 2022
Při kontrolách nebyly zjištěny zásadní nedostatky. Vyplývá ze zprávy Drážního úřadui

Foto: pixabay.com

Drážní úřad vykonal v roce 2021 celkem 614 státních dozorů

Kontroly byly zaměřené na plnění povinností dopravců, provozovatelů a vlastníků drah. „Státní dozory byly věnovány kontrolám vnitřních předpisů, systémů bezpečnosti, odborné a zdravotní způsobilosti strojvedoucích a ostatních osob, kontrolám bezpečného provozování drážních vozidel z hlediska systému údržby, dále železničním přejezdům, označení železničních stanic a zastávek, zveřejňování jízdních řádů nebo zjišťování zdrojů ohrožení dráhy. Při kontrolách nebyly zjištěny zásadní nedostatky, které by měly vliv na ohrožení bezpečnosti železniční dopravy,“ sdělil Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.

V České republice stále přetrvává vysoký počet železničních nehod, střetů na přejezdech i projetých návěstidel

Přestože nebyly v rámci kontrol zjištěny zásadní nedostatky přetrvává stále v České republice vysoký počet železničních nehod, střetů na přejezdech i projetých návěstidel. Drážní úřad obdržel v loňském roce od Drážní inspekce 17 bezpečnostních doporučení, na jejichž základě přijal úřad odpovídající bezpečnostní opatření, „která v praxi znamenala například úpravy v provozních předpisech, vylepšení defektoskopických metod ke zjišťování skrytých poruch na infrastruktuře nebo zvýšení zabezpečení určitých přejezdů,“ dodal ředitel Drážního úřadu. Současně s přijatými opatřeními směřují k vylepšení stávajícího stavu také společné kroky jednotlivých subjektů železničního systému.

Navýšil se počet železničních dopravců, strojvedoucích i rozsah agendy úřadu

Ke konci minulého roku narostl počet železničních dopravců na současných 134; počet provozovatelů dráhy pak zůstal na čísle osm. O 15 % se zvýšilo množství vydaných průkazů způsobilosti pro určená technická zařízení, a to na celkových 6 219 kusů. Navýšil se i počet strojvedoucích. Těch bylo ke konci roku 2021 již 10 048.

V loňském roce proběhlo 59 zkoušek nutných k získání licence strojvedoucího. Zkoušek se účastnilo 484 zájemců o licenci. Úspěšnost činila 67 % a vydáno bylo celkem 337 oprávnění strojvedoucích.

Drážní úřad vydal dále 863 kusů průkazů způsobilosti k řízení drážního vozidla na vlečce a 65 kusů průkazů způsobilosti k řízení drážního vozidla na lanové dráze, a to včetně změn a duplikátů.

Zájem o průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla na vlečce byl oproti roku 2020 nižší. Je to dáno změnou zákona o dráhách spočívající v tom, že licence strojvedoucího platí nově i na vlečce, nejen na dráze celostátní a regionální.

V souvislosti s rostoucími požadavky na úroveň bezpečnosti i s postupnou aplikací předpisů Evropské unie do činnosti sektoru narůstá též rozsah agendy Drážního úřadu.

V roce 2021 se naplno rozběhl proces certifikací

Od loňského roku také běží proces certifikací subjektů odpovědných za údržbu železničních vozidel (ECM). Ta byla povinně rozšířena z nákladních vozů i na vozy ostatní. V rámci certifikačních i průběžných auditů bylo zjištěno zejména chybné a nedostatečné provádění procesu analýzy a řízení rizik včetně toho, že firmy nechápou dostatečně jeho význam.

Výroční zprávu vycházející z údajů dopravců a provozovatelů celostátních a regionálních drah i Drážního úřadu předkládá Drážní úřad Evropské železniční agentuře (ERA). Tato agentura shromažďuje veškeré výroční zprávy od národních bezpečnostních úřadů členských zemí EU a využívá je k analýzám bezpečnosti a dalšímu plánování v evropském železničním prostoru.

O úřadu

Drážní úřad se sídlem v Praze byl zřízen zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách k 1. 1. 1995. Jako správní úřad vykonává státní správu v oblasti drah. Zabývá se dráhou železniční, tramvajovou, trolejbusovou, lanovou a speciální (metrem).

Publikovala: Dagmar Lánská (zdroj: Drážní úřad/TZ)

zpět na články

inzerce

nahoru