Otevřít menu
Doprava dnes
-

Program DOPRAVA 2020+ podpoří celkem 36 stavebních projektů

Technologická agentura České republiky (TAČR) zveřejnila výsledky 4. veřejné soutěže v rezortním programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+. O soutěž projevilo velký zájem mnoho českých univerzit, výzkumných organizací, podniků a dalších subjektů.

9:44 / 10. prosince 2022
Program DOPRAVA 2020+ podpoří celkem 36 stavebních projektůi

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ACRI.

Formální podmínky pro postup do další fáze hodnocení splnilo 190 návrhů projektů

První veřejná soutěž TAČR proběhla společně s Ministerstvem dopravy ČR (MDČR) v roce 2019, kdy bylo podáno celkem 141 projektů. V dalších rocích šlo o asi o 200 návrhů projektů ročně. Do aktuální ukončené čtvrté veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+, ta byla vyhlášena 6. dubna 2022. Do soutěže se podalo 198 projekčních návrhů.

Formální podmínky pro postup do další fáze hodnocení splnilo 190 návrhů projektů, po odborném posouzení a s ohledem na celkovou alokaci pro tuto soutěž bylo rozhodnuto o podpoře celkem 36 návrhů projektů v celkové výši podpory 509 676 547 Kč. Alokace pro soutěž byla oproti dřívějším předpokladům navýšena o dodatečných 15 milionů Kč a mohlo tak být podpořeno více projektů doporučených odbornými hodnotiteli k realizaci. Úspěšné projekty zahájí realizaci v roce 2023, čerpat na jeden projekt lze obecně až 50 milionů Kč podpory.  

Hlavním cílem Ministerstva dopravy, které vznik programu iniciovalo a definuje jeho zaměření, je podporovat realizaci projektů směřujících k praktickým výsledkům. Ty pak mohou být uplatnitelné v rámci zvyšování dostupnosti dopravy, její udržitelnosti a bezpečnosti. Kromě projektů zaměřených na dopravní infrastrukturu či dopravní prostředky se řešená témata týkají také systémového přístupu k dopravě, rozvoji automatizace a digitalizace nebo využití družicových dat. Aktuálně podpořené projekty se tak týkají bezpečnosti železničního a leteckého provozu, technologií pro dopravní stavby či diagnostiky mostních konstrukcí, čisté mobility včetně využití vodíku, ale také například zpracování tzv. velkých dat pro sledování silniční sítě, výzkumu senzorů pro autonomní vozidla či komunikace mezi vozidly.

Seznam všech podpořených projektů je zde.

Z pohledu budoucího vývoje v oblasti autonomní mobility, inteligentních dopravních systémů či obecně chytré a čisté mobility budoucnosti je mezi vybranými projekty k realizaci zhruba čtvrtinové zastoupení projektů s tímto tematickým zaměřením. Jako příklad lze vybrat alespoň několik z nich – problematice použití družicové navigace v souvislosti s autonomními automobily se bude věnovat projekt „Monitoring RTK sı́tı́ pomocı́ Galileo HAS pro přesnou a spolehlivou lokalizaci autonomnı́ch vozidel“, možné problémy v budoucí koexistenci autonomních a konvenčních vozidel na silnicích bude řešit projekt „Hodnocenı́ chovánı́ automatizovaných vozidel z pohledu dodržovánı́ etických a právnı́ch principů ve smı́šeném provozu“. Podpořeny jsou také dva projekty se zacílením na vodíkovou mobilitu, a to jak na železnici, tak na pozemních komunikacích. Jedná se o projekty - „Vývoj vodı́kové posunovacı́ lokomotivy“ a „ESO – Vozidlo kategorie N1 s pohonem na vodı́kové palivové články“. Alternativním palivům se věnuje řada dalších projektů, například „Výzkum a vývoj pokročilých kompozitnı́ch nádržı́ pro alternativnı́ paliva“, „Výroba pokročilých biopaliv zpracovánı́m Fischer Tropschových vosků“ či „Zvýšenı́ bezpečnosti trakčnı́ch bateriı́ v dopravě“. Na zařízení nezbytných pro správnou činnost inteligentních dopravních systémů se pak zaměří projekt „Prediktivnı́ diagnostika technologických zařı́zenı́ ITS s využitı́m přı́stupů AI“.

Publikoval: Karel Geba (Zdroj: ACRI)

zpět na články

inzerce

nahoru