Otevřít menu
Doprava dnes
-

Rada hl. m. Prahy schválila smlouvu se společnosti Central Group

Rada hl. m. Prahy schválila uzavření Smlouvy o spolupráci při úpravě křižovatky Průmyslová – Poděbradská – Kbelská mezi hl. m. Prahou a společností Central Group a.s. Předmětem smlouvy je závazek hl. m. Prahy zajistit prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., bez zbytečného odkladu řádné dokončení úpravy křižovatky Průmyslová – Poděbradská – Kbelská.

15:59 / 27. října 2021
Rada hl. m. Prahy schválila smlouvu se společnosti Central Group

V rámci dopravní obslužnosti předmětné části Prahy je společným zájmem hlavního města stejně jako společnosti Cental Group zkapacitnění a modernizace předmětné křižovatky tak, aby vyhovovala budoucímu urbanistickému rozvoji dané lokality, a to i vzhledem k budoucí rezidenční výstavbě. Účelem smlouvy je v zájmu právní jistoty smluvních stran určit závazné podmínky jejich spolupráce a spolupůsobení v rámci úpravy křižovatky Průmyslová – Poděbradská – Kbelská.

„Průmyslový polookruh je zásadní součástí pražské komunikační sítě, která supluje chybějící části Městského i Pražského okruhu, a úpravou a modernizací křižovatky Průmyslová – Poděbradská – Kbelská zvýšíme její kapacitu. Investici také koordinujeme s dalšími akcemi. Přesuneme zastávku MHD blíž k cestujícím a během stavby se bude také pokládat vodovod. Zároveň se nám podařilo domluvit se společností Central Group, že uhradí 18 milionů korun, což představuje skoro půlku celkové investice,“ sdělil náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Hlavní město Praha se zavazuje zajistit prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., (TSK) úpravu křižovatky, a to v souladu s projektovou dokumentací. Faktická realizace úpravy křižovatky se uskuteční bez zbytečného odkladu, přičemž smluvní strany jsou povinny si ohledně plnění smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost. Praha dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Central Group bude v rámci úpravy křižovatky ukládat do pozemků vodovod DN 300.

Jako podíl na nákladech vzniklých hlavnímu městu Praze se společnost Central Group zavazuje uhradit celkovou částku ve výši 18 milionů korun Kč, a to ve třech samostatných platbách.

Autor: Mgr. Petr Dejnožka (zdroj: praha.eu)

zpět na články

inzerce

nahoru