Otevřít menu
Doprava dnes
-

Radary pomohly. V Českém Krumlově se doprava zklidnila

Přes šest tisíc případů překročení rychlosti zaznamenaly za dva měsíce provozu radary na dvou nejvytíženějších tazích v Českém Krumlově. Rychlost měří od začátku loňského listopadu městská policie prostřednictvím automatizovaných měřičů na dvou silničních úsecích na Chvalšinské a Objížďkové ulici. Měření probíhá v nepřetržitém režimu a do konce roku 2021 systém pořídil 6251 záznamů o překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Zhruba 70 % všech zaznamenaných překročení rychlosti se odehrává na Objížďkové ulici.

18:09 / 24. ledna 2022
Radary pomohly. V Českém Krumlově se doprava zklidnilai

Foto: ckrumlov.cz

Nejvíce záznamů o přestupku je v rychlostní kategorii 60 a 70 km/h. Taková rychlost je v podmínkách obce již velmi riziková a možnost ohrožení ostatních účastníků silničního provozu poměrně vysoká,“ uvádí vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Jan Sládek.

„Z dosavadních dat rozhodně nelze usuzovat budoucí vývoj měření, protože se jedná zatím o velice krátký časový úsek. Je však zřejmé, že dochází k hojnému porušování nejvyšší dovolené rychlosti. Průměrný počet denních překročení rychlosti má zatím klesající tendenci. Měsíční průměr klesl z listopadových 133 záznamů denně na prosincových 81,“ dodává Jan Sládek.

Drtivá většina záznamů pochází od vozidel s českou registrační značkou. Další nejčastější země jsou Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko.

Díky měření došlo zejména ve Chvalšinské ulici ke zklidnění dopravy a zlepšení plynulosti provozu. Podle některých řidičů se díky plynulejšímu průjezdu lépe odhaduje doba jízdy vozidel a snáze se tak např. odbočuje z vedlejších komunikací nebo přechází přes přechody pro chodce.

Plynulý provoz má především v zastavěných oblastech dlouhodobě prokazatelný pozitivní vliv na snižování množství emisí výfukových plynů v ovzduší, snižuje prašnost a hlučnost.

Výstupy z měření administruje na městském úřadu Odbor správní, který odešle Výzvu k uhrazení určené částky provozovateli vozidla, kdy tato částka může dosahovat až 2 500 korun v závislosti na míře překročení rychlosti.

„V případě, že je částka včas uhrazena, případ je ukončen. Neuhradí-li provozovatel vozidla částku, nebo částku uhradí pozdě, provádíme šetření ke zjištění řidiče vozidla a případná opožděná platba musí být ze zákona vrácena. Není-li řidič usvědčen, je zahájeno správní řízení o přestupku s provozovatelem vozidla. Ve správním řízení může být uložena pokuta až 5 000 korun,“ vysvětluje vedoucí Odboru správního Jitka Bláhová.  

V případě zdárného vyřešení celé záležitosti výzvou nebo rozhodnutím o přestupku provozovatele nedochází k záznamu v bodovém hodnocení řidiče a není proveden ani žádný jiný záznam o přestupku. „Dojde-li k projednávání věci s řidičem, lze uložit jak pokutu, tak zákaz činnosti a dochází k záznamu v bodovém hodnocení řidiče a je také proveden záznam o přestupku v kartě řidiče,“ dodává Jitka Bláhová. Od začátku nového roku došlo k prodloužení lhůty splatnosti výzvou určené částky z 15 na 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím od doručení výzvy.

Na zlepšování procesu zpracování naměřených dat a komunikaci s přestupci úřad neustále pracuje. Za účelem zjednodušení platby, bude do výzvy k uhrazení určené částky přidán QR kód s údaji o platbě, který stačí vyfotit chytrým telefonem a platební příkaz se v bankovní aplikaci automaticky vyplní.

Za první dva měsíce fungování radarů činí příjem města z pokut cca 1,7 milionu korun. Z příjmů je hrazen samotný provoz radarového systému, případně další výdaje městského rozpočtu, které schválí zastupitelstvo. Celkovou ekonomiku lze ovšem hodnotit až v delším časovém úseku min. půl roku. Výdaje jsou totiž každý měsíc stejné, ale příjmy byly na začátku podstatně vyšší a postupně klesají, jak pokuty řidiče naučí dodržovat rychlost, což je primárním cílem města. 

Autor: Mgr. Petr Dejnožka (zdroj: ckrumlov.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru