Otevřít menu
Doprava dnes
-

Správa železnic se vyjádřila ke zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu

Podle dnešní tiskové zprávy ke kontrole peněžních prostředků státu a Evropské unie určených na rekonstrukci vybraných mimokoridorových železničních tratí shledal Nejvyšší kontrolní úřad nepřesnosti ze strany Správy železnic.

13:14 / 8. srpna 2022
Správa železnic se vyjádřila ke zprávě Nejvyššího kontrolního úřadui

Foto: www.spravazeleznic.cz

Nejvyšší kontrolní úřad vytýká Správě železnic (SŽ) nedostatečné zdůvodnění priorit některých akcí, prodlužování termínů při schvalovacích procesech nebo nedostatečné plnění cílů projektů.

Kontrola NKÚ byla postavena na hodnocení plnění koncepčního a strategického materiálu – Dopravní sektorové strategie schváleného Ministerstvem dopravy (MD) v roce 2013. Správa železnic (SŽ) na základě této skutečnosti konstatuje, že se porovnávaly veličiny rozsahem činností i staveb neporovnatelné, a to jak z hlediska času, rozsahu technického řešení i aktuálních cen. Současně docházelo k technicky náročnějším, a tedy také nákladnějším řešením provedení staveb.

Porovnávat současné celkové investiční náklady stanovené na základě zpracovaných dokumentací či studií, které zohledňují aktuálně požadované technické řešení včetně rozsahu prací řádně projednaných Centrální komisí MD, s odhadem stavebních nákladů z koncepčního materiálu z roku 2013 nepovažuje SŽ za relevantní.

Stavební náklady nepodložené rozborem či zpracovanou dokumentací typu záměru projektu nebo studie proveditelnosti a často předpokládající značně odlišný rozsah prací, tak budí dojem neúměrného zvyšování nákladů během celého procesu projektové přípravy.

Celkový rozsah projektů ale vzešel až z konkrétního technického řešení a zdůrazňoval aktuální náklady v daném období zohledňující skutečný růst cen a další vlivy, například inflaci. V řadě případů se navíc rozšířil rozsah stavebních úprav nutných v konečném řešení provést.

SŽ uvádí příklad modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla projektované již od začátku 90. let minulého století. Od té doby muselo dojít ke změně technického řešení jednotlivých staveb i jejich rozsahu. Rovněž musely být zapracovány požadavky municipalit týkající se rušení železničních přejezdů či vybudování nových podchodů.

Náklady se podstatně navýšily také v případě technického řešení ražených tunelů v úseku Dejvice – Veleslavín nebo u kontrolované modernizace a elektrizace trati z Otrokovic do Vizovic, kde došlo ke koncepční změně rozsahu stavby a dodatečné instalaci systému ETCS.

K výtce NKÚ ve věci prodlužování doby přípravy SŽ uvádí, že je ovlivněna také projednáváním staveb s dotčenými subjekty v jednotlivých fázích přípravy. SŽ se zaměřuje na kontrolu kvality předaného díla, aby případné nedostatky či vady mohly být vyřešeny v rámci sankčního řízení, a tím nedocházelo k navyšování ceny díla o vícepráce.

V případě kontroly technických parametrů, především traťových rychlostí, splňují projekty podle SŽ schválené požadavky. Při hodnocení parametru rychlosti by neměly být rozhodujícím kritériem jízdní doby vlaků podle jízdního řádu, ale tabulky traťových poměrů (tedy „technických parametrů/možností dráhy“) provozovatele dráhy.

Správa železnic vnímá kontrolu NKÚ jako podnětnou pro zkvalitnění přípravných procesů i samotné realizace staveb. Na rezervy v této oblasti zaměří důslednou kontrolou kvality práce projektantů i zhotovitelů staveb, což pomůže minimalizovat riziko vícenákladů a prodlužování doby realizace prací.

Publikoval: Filip Červinka (zdroj: Správa železnic/TZ)

zpět na články

inzerce

nahoru