Otevřít menu
Doprava dnes
-

Svaz osobních železničních dopravců vznikl proto, aby hájil zájmy cestujících!

Na začátku roku vznikl svaz osobních železničních dopravců SVOD Bohemia. Výkonným ředitelem se stal pan Petr Moravec díky jeho bohatým zkušenostem z dopravního a železničního sektoru. Těší ho, že založení bylo všemi zúčastněnými stranami, včetně Ministerstva dopravy a Správy železnic, přijato kladně.

20:28 / 5. srpna 2022
Svaz osobních železničních dopravců vznikl proto, aby hájil zájmy cestujících!i

Foto: Ing. Petr Moravec - výkonný ředitel SVOD Bohemia.

Ing. Petr Moravec oplývá nespornými zkušenostmi a jeho zvolení do čela svazu osobních železničního dopravců (SVOD Bohemia) bylo zajisté správným krokem. „Výkonným ředitelem jsem se stal na základě výsledků výběrového řízení, které vypsali zakládající členové svazu. V průběhu konkurzu měli všichni kandidáti prostor k prezentování svých představ. Jelikož jsem byl vybrán, předpokládám, že členy přípravného výboru moje názory zaujaly více, než myšlenky mých ctěných konkurentů,“ vysvětluje proces výběrového řízení.

Výkonný ředitel Petr Moravec pokračuje s vysvětlením důvodů vzniku SVOD Bohemia: „Svaz osobních železničních dopravců vznikl proto, aby hájil zájmy cestujících. Chceme se pokusit oba přirozené monopoly přimět ke vzájemné spolupráci tak, aby se v souladu s dopravní politikou státu zvýšil celkový podíl přepravy cestujících po železnici. Zvýší-li se podíl přepravy, budou prosperovat všichni zúčastnění, včetně členů našeho svazu,“ nepochybuje Moravec. „Osobní železniční doprava je velice specifický obor podnikání, ve kterém podnikatel – v našem případě železniční dopravce – musí najít způsob, jak přežít v prostředí ovládaném dvěma přirozenými monopoly – objednateli veřejné dopravy na straně jedné a provozovatelem dráhy na straně druhé,“ vysvětluje.

Osobní železniční dopravci čelí stále náročnějším podmínkám. „Objednatelé říkají dopravci odkud kam a jak často musí jezdit, provozovatel dráhy určuje kudy, jakou rychlostí a s jakými druhy vozidel dopravce jezdit může. Čím dál častěji jsou tyto podmínky v rozporu s tím, co si přeje konečný zákazník, tedy cestující,“ upozorňuje výkonný ředitel SVOD Bohemia Petr Moravec. „Stále častěji jsou požadavky a cíle objednatelů zcela opačné, než priority a úkoly provozovatele dráhy,“ trápí ho. „Přitom za oběma těmito subjekty stojí přímo či nepřímo stát,“ zdůrazňuje Moravec.

Železniční doprava je nejstabilnější a nejrychleji rostoucím druhem dopravy v České republice

Hlavní priority a cíle SVOD Bohemia jsou z výše zmíněných slov pana výkonného ředitele jasně zřetelné. „Hlavní prioritou svazu je, aby stát, který řídí oba přirozené monopoly, dodržel to, k čemu se opakovaně a na různých úrovních písemně zavázal. Tedy k tomu, že bude vytvářet podmínky pro zvýšení podílu přepravy osob a věcí po železnici, která ze všech druhů dopravy nejméně poškozuje životní prostředí,“ poukazuje na jasný fakt Petr Moravec. „Požadujeme, aby stát přestal zvýhodňovat energeticky, prostorově a environmentálně nevyhovující silniční dopravu, aby pokročil v elektrifikaci a optimalizaci dopravně významných tratí a aby začal odvětví železniční dopravy řídit s péčí řádného hospodáře,“ vyzývá výkonný ředitel SVOD Bohemia.

Rozvoj železniční dopravy by se,dle slov Petra Moravce, měl přestat komplikovat. „Chceme, aby stát přestal rozvoj železniční dopravy komplikovat tím, že bude vyžadovat přísnější implementaci železničních norem, než je účelné a než po nás požaduje Evropská unie,“ zdůrazňuje. 

Mezi zakladateli organizace patří čtyři významní hráči ze segmentu osobní železniční dopravy – společnosti Arriva vlaky, České dráhy, RegioJet a AŽD. Už tato sestava hovoří jasně, že bude silná.  Dočká se Česká republika vzrůstající úrovně osobní dopravy na úroveň vyspělých evropských zemí? „Věřím, že ano,“ reaguje Petr Moravec. „Osobní železniční doprava je, pominu-li období ovlivněné pandemií, nejstabilnější a nejrychleji rostoucím druhem dopravy v České republice. Nejvíce vzrostla poptákva po mezinárodní a meziregionální dopravě, stabilně roste také denní dojížďka v rámci velkých regionálních center,“ vypočítává výkonný ředitel SVOD Bohemia, Moravec. „Nejvíce přeprvních výkonů se odehrává na modernizovaných hlavních elektrických tratích. Ty umožnily efektivní nasazení nových vozidel, zavedení pravidelného jízdního řádu a tím zvýšení zájmu cestujících o služby železniční dopravy,“ má jasno Petr Moravec, který jedním dechem dodává: „To je cesta, kterou se naše železnice musí ubírat, aby se dostala mezi vyspělé evropské země !“

Používejme selský rozum! Investujme do snížení spotřeby energie

Na začátku roku se veřejnost mohla mimo jiné dočíst, že SVOD Bohemia bude při rozvoji osobní železniční dopravy významným partnerem pro státní a regionální orgány a organizace, jako jsou Ministerstvo dopravy ČR, Správa železnic nebo objednatelé a koordinátoři veřejné dopravy. Výkonný ředitel SVOD Bohemia Petr Moravec vysvětluje zásady svazu následovně: „Používejme prosím pravdivé a aktuální statistiky, prognózujme a plánujme ohleduplně a realisticky, investujme především do snížení spotřeby energie a zlepšení užitných vlastností infastruktury, tedy rychlosti, propustnosti a přístupnosti. Používejme zdravý selský rozum!“ apeluje.

Každému čtenáři by zajisté pomohly s detailním vysvětlením praktické příklady. Přesně ty popisuje výkonný ředitel SVOD Bohemia: „Prvním příkladem je stomilionová investice do zdvižného železničního mostu v Lužci nad Vltavou, po kterém žádné vlaky už nikdy nepojedou. To je jako postavit lyžařský vlek v savaně,“ trefně glosuje Petr Moravec. „Druhým příkladem je téměř miliardová rekonstrukce dvou nádraží, Holešov a Bystřice pod Hostýnem, ležících na neelektrifikované a nepříliš dopravně významné regionální trati Kojetín – Valašské Meziříčí. To je investice do ochrany kulturního dědictví, ne do dopravy,“ je přesvědčen Moravec. 

Tím výčet výkonného ředitele SVOD Bohemia s příklady zdaleka nekončí. „Třetím je plán implementace Evropského vlakového zabezpečovacího systému (ETCS), přikazující jeho zavedení na všech tratích, včetně poslední lokálky. ETCS vyžaduje, aby vozidla byla vybavena tzv. mobilní jednotkou. U starších vozidel to znamená až zdvojnásobení jeho celkové hodnoty,“ upozorňuje Moravec. „To je jako instalovat do felicie nejnovější verzi koncernového palubního počítače s autopilotem,“ dodává. 

Čím vším se tedy SVOD Bohemia bude zabývat a kde může výrazně přispět k rozvoji železniční osobní dopravy? „Svaz osobních železničních dopravců je tzv. připomínkovým místem pro státem předkládané strategické dokumenty a legislativní návrhy, může dávat podání k Úřadu pro přístup k infrastruktuře, účastní se projednávání plánu výluk a připomínkování železničních staveb,“ vysvětluje Petr Moravec. „V krajním případě může být účastníkem stavebních správních řízení podle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., což jej opravňuje za určitých podmínek stavbu výrazně zkomplikovat, nebo dokonce zastavit,“ upozorňuje Moravec.

Za klíčové považujeme řešení pražského uzlu

Mezi hlavní priority zajisté patří zkvalitnění infrastruktury, výstavba nových tratí, elektrizace, zkapacitnění tratí a uzlů, plánování a následná výstavba vysokorychlostních tratí (VRT). Malým počtem důležitých projektů se tak SVOD Bohemia rozhodně zabývat nebude. „Vybrat jeden projekt, který by svým významem natolik převyšoval všechny ostatní, není jednoduché. Mámě před sebou úkoly, které vyžadují soustavnou a systematickou práci, a jejichž dílčí výsledky se dostaví až po delším čase,“ uvědomuje si výkonný ředitel SVOD Bohemia Petr Moravec. „Za aktuální prioritu považujeme změnu plánu implementace ETCS zejména s ohledem na zavádění výhradního provozu a stanovení ekonomicky a organizačně přijatelných podmínek pro zajíždění vlaků z regionálních tratí na tratě s výhradním provozem,“prozrazuje Moravec. „Bez toho by totiž regionální doprava v podstatě přestala fungovat,“ rázně dodává

Každoročním problémem, s nímž se cestující na železnici mohou setkávat, jsou četné výluky. „Chceme dosáhnout toho, aby se výluky slučovaly do větších celků a segmentovaly podle toho, jestli je trať jedno či vícekolejná. Je nezbytné, aby výlukový plán byl stabilní a garantovaný,“ dává si za cíl Petr Moravec. „Nelíbí se nám, že výluky provozovatel dráhy občas nahrazuje tzv. nepřidělením kapacity, čímž zaniká nárok dopravců na zákonné kompenzace nákladů za náhradní dopravu,“ upozorňuje výkonný ředitel SVOD Bohemia. „Za klíčové považujeme řešení pražského uzlu, jednak vzhledem k jeho současné přetíženosti, jednak s ohledem na budoucí zaústění a vyvedení vysokorychlostních tratí. Bude-li se vysokorychlostní vlak proplétat tři čtvrtě hodiny jenom přes Prahu, jeho výhoda se ztrácí,“ vztyčuje pomyslný varovný prst Petr Moravec.

Železniční doprava disponuje zajisté velkým potenciálem pro další růst a zvelebování nejen cestovních procesů pro všechny cestující. „Železnice má pro většinu krajů větší význam v dálkové dopravě než v regionální. Nejžádanějším dopravním cílem je Praha. Je proto nezbytné, aby vedle výstavby VRT byly také elektrifikovány, zdvoukolejněny a dopravně optimalizovány významné tratě, které kvalitní železniční spojení s hlavním městem umožní. Jen tak dojde k zapojení celé plochy České republiky do tvorby a spotřeby hodnot,“ nepochybuje Petr Moravec. „Mezi nejpotřebnější počítám města, jako je Liberec, Hradec Králové, Jihlava, Zlín, Karlovy Vary, Kladno, Mělník a Příbram,“ vypočítává výkonný ředitel svazu osobních železničních dopravců Moravec.

Přispěli jsme k odložení nepromyšleného způsobu kontroly nároku na slevy z jízdného

Pro letošní rok se plánuje přes osm set výluk na osmdesáti tratích, což je zhruba třetina všech tratí v České republice. To může cestujícím způsobit další řadu nepříjemností. „Je to komplikace nejen rozsahem, ale hlavně organizačně,“ nezastírá Petr Moravec. „Plán výluk na rok 2022 už je schválen a dá se jen sledovat jeho dodržování. Snažím se motivovat členy svazu, aby tam, kde je to možné, spojili síly a podnikli společná výluková dopravní opatření. Připomínky můžeme uplatni spíše k plánům na rok 2023 a dalším,“přiznává výkonný ředitel SVOD Bohemia.

Výkonný ředitel svazu osobních železničních dopravců SVOD Bohemia Petr Moravec není ve své funkci dlouho. Je před ním spousta práce, do které jde s plnou vervou. „V nové pozici si připadám celkem zabydleně. Naše založení bylo všemi zúčastněnými stranami, včetně Ministerstva dopravy a Správy železnic, přijato kladně. Jsme zváni na konference a společná jednání odborných skupin, dostáváme prostor k představení svých plánů a cílů. Máme již ustaveny všechny pracovní skupiny, které od počátku efektivně pracují,“ těší výkonného ředitele, který se už raduje z prvního dílčího úspěchu. „Za drobný úspěch považuji to, že jsme přispěli k odložení nepromyšleného způsobu kontroly nároku na slevy z jízdného a že byla respektována celá řada našich připomínek k plánu dopravní obslužnosti vlaky dálkové dopravy,“ prozrazuje Petr Moravec a na závěr dodává: „Jsem velmi rád, že jsme se aktivně zapojili do pomoci lidem, které z jejich domovů vyhnali ruští okupanti.“ 

Profil Ing. Petra Moravce

Výkonný ředitel SVOD Bohemia  

Profesní vývoj: „Svou kariéru v dopravě jsem po různých předchozích zaměstnáních začal v roli generálního ředitele Connex pro Českou republiku a Slovensko (později Veolia Transport, nyní Arriva). Působil jsem krátce jako náměstek pro osobní dopravu u Českých drah. Později jsem byl předsedou představenstva Abellio Česká republika (pobočka Nizozemských státních drah, nyní Arriva). V rámci svého působení ve státním podniku CENDIS jsem se podílel na přípravě a realizaci projektu Systému jednotného tarifu (OneTicket).“

Záliby, hobby, oblíbená místa: „Jsem amatérský hudebník, letecký modelář a kokořínský vlastenec.“

Osobní vztah k železnici: „Vřelý. Je-li to jen trochu možné, auto ponechávám v garáži.“

Nejoblíbenější dopravní prostředek: „Vlastní nohy v kvalitní turistické obuvi.“

 

Autor: Filip Červinka.

Svaz osobních železničních dopravců vznikl proto, aby hájil zájmy cestujících! Foto: Vlak společnosti Trillex.. Svaz osobních železničních dopravců vznikl proto, aby hájil zájmy cestujících! Foto: Vlak společnosti Arriva.. Svaz osobních železničních dopravců vznikl proto, aby hájil zájmy cestujících! Foto: Logo SVOD Bohemia..
zpět na články

inzerce

nahoru