Otevřít menu
Doprava dnes
-

Zvyšování cen energií a materiálů ohrožuje český železniční průmysl, upozorňuje generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská

Dopady skokového zvyšování cen vstupních materiálů a energií, rozpad dodavatelských řetězců či válečný konflikt na Ukrajině, situace, která vede ke zdražování výrobků a služeb. Jsou obory, které si tyto náklady promítnou do cen. Jinak je to s dodávkami na železnici, kde jsou výběrová řízení na dodávky výrobků a služeb kalkulována na fixní cenu.

10:06 / 15. června 2022
Zvyšování cen energií a materiálů ohrožuje český železniční průmysl, upozorňuje generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská

„Dramatické zvyšování cen vstupních materiálů a energií, které spolu s úzkými místy v dodavatelském řetězci způsobí, že dynamika růstu investic bude výrazně pomalejší a spíše bude stagnovat. Pro některé firmy to však může být až likvidační,“ říká Marie Vopálenská generální ředitelka ACRI. Situace dopadá nejen na výrobce, ale i subdodavatele a může mít podstatný vliv na HDP České republiky. Asociace podniků českého železničního průmyslu  ACRI žádá o přijetí opatření, která budou směřovat k řešení situace.

Dlouhodobé smlouvy bez inflačních doložek

Český železniční průmysl a dopravní strojírenství je oborem, kde většina dodávek je realizována na základě dlouhodobých rámcových smluv. Délka platnosti smluv a z toho vyplývajících závazků dosahuje běžně délky tří až pěti let, ale jsou případy i delších smluvních závazků až osm let. Smlouvy jsou navíc uzavřeny na základě předchozího vítězství ve veřejném výběrovém řízení.

Tendrové podmínky těchto veřejných zakázek ve většině případů neumožnily implementaci cenové indexace, tj. bez možnosti inflačního cenového navýšení zohledňující vývoj nákladů v čase. Dodavatelé jsou tak vlivem situace nuceni dodávat své produkty a služby s fixní cenou platnou po celou dobu platnosti smlouvy. Týká se to nejen výrobců nových kolejových vozidel, ale rovněž dodavatelů například těžké údržby železničních vozidel a dalších dlouhodobých dodávek pro českou železnici, zejména pro České dráhy.

Situace ovlivňuje celý subdodavatelský řetězec

České dráhy jsou však u řady svých smluv na zajištění osobní dopravy v podobné situaci a tyto smlouvy zcela nezohledňují zásadní změny tržních okolností. Finální dodavatelé tento závazek fixní ceny přenášejí na své subdodavatele komponent a materiálů. Negativní dopad má tak současná situace na celý dodavatelský řetězec. Současná situace s inflací přesahující 10 % a s obrovským nárůstem cen energií a dalších komodit (ocel, hliník, měď) tak způsobuje zcela zásadní existenční problémy nejen u finálních dodavatelů kolejových vozidel, ale stejným způsobem ovlivňuje celý subdodavatelský řetězec.

„Neřešení stávající situace způsobí zásadní problémy a v některých případech i existenční potíže celého odvětví s výrazným poklesem výkonnosti. Tato skutečnost bude mít negativní dopady v budoucnosti do HDP ČR, protože dle studie společnosti Deloitte mají podniky sdružené v ACRI dopad na HDP ve výši cca 1,5 %,“ vysvětluje Marie Vopálenská.

ACRI požaduje přijetí opatření směřujících k řešení současné situace

  • Mimořádné využití institutu „podstatné změny okolností“ resp. „hardship“.  Dle českého práva se jedná o stav, kdy po uzavření smlouvy dojde ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění. V takovém případě má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě. Strana pak musí dokázat, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou.
  • Navázání cen dlouhodobých kontaktů na vývoj indexů ČSÚ, které zohledňují předmět plnění a umožní tak pružnou reakci na vývoj situace.

Cílem patření je zajistit normální fungování firem v celém dodavatelském řetězci a tím také zabezpečit jejich zdravý vývoj s tvorbou zisku, standardní výši výběru daní a zajištění zaměstnanosti.

Pokud nedojde k řešení situace skrze zmíněná opatření, tak 60 % firem omezí zásadním způsobem investice což ohrožuje budoucí zdravý vývoj ekonomiky a konkurenceschopnost průmyslu. Členové ACRI a železniční sektor obecně je v ČR exportně orientované odvětví mající ve svém středu firmy, které vyvíjejí, vyrábějí a zajišťují poprodejní servis finálních produktů a jsou tak představitelem znalostní ekonomiky s exportním potenciálem a konkurenceschopným postavením jak v Evropě, tak ve světě.

Publikoval: Petr Dejnožka (zdroj: acri.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru