Page 9 - Časopis Doprava dnes 06/2022
P. 9

procesy posouzením vlivu na životní pro-
 středí. A to dokonce několikrát. Nejprve
 při zpracování studie proveditelnosti, kdy
 dochází k výběru vhodné trasy. Násled-
 ně, pokud je to potřeba, při aktualizaci
 krajské územně plánovací dokumentace,
 tzv. Zásad územního rozvoje kraje. Závě-
 rem se při zpracování podrobného tech-
 nického návrhu provádí posouzení stavby
 na životní prostředí, známé pod zkratkou
 EIA. Samozřejmostí jsou opatření pro-
 ti šíření hluku, ochrana vody a vodních
 zdrojů. Vysokorychlostní tratě jsou navr-
 hovány tak, aby bylo minimalizováno do-
 tčení chráněných prvků v krajině. Pokud
 to není z nějakého důvodu možné, je na-
 vrhováno takové technické řešení, které
 co nejméně ovlivní krajinné prvky nebo
 cenná území. Vysokorychlostní trať musí
 být s ohledem na bezpečnost provozu
 oplocena a nesmí mít žádná úrovňová
 křížení. Proto Správa železnic klade důraz
 na prostupnost krajiny pro migrující zvěř
 i obyvatele v okolí trati. Pro mě osobně je
 důležité zaměřit se na komunikaci tohoto
 projektu směrem k veřejnosti, abychom
 předešli případným námitkám a napadá-
 ní záměrů staveb.

 Mohl byste čtenářům našeho měsíč- hledu železniční dopravy? Neustále Neobvykle rychle rostoucí ceny sta-
 níku prozradit, co je z pohledu minis- rostoucí ceny nejen stavebních mate- vebních materiálů a vysoká inflace nás
 terstva dopravy stěžejním projektem, riálů asi moc rozvoji dopravy neprospí- nyní skutečně velmi zaměstnávají. Jsme
 cílem pro letošní rok 2022 nejen z po- vají, je to tak? A jak na to reagujete? v intenzivním kontaktu se stavebními
 firmami a řešíme následky konfliktu na
 Ukrajině, který se promítl do zdražování
 ropy, inflace a vysokých cen stavebních
 materiálů. V současné době všechny
 železniční a silniční stavby běží dle har-
 monogramu a hledáme cestu, jak zho-
 tovitelům kompenzovat extrémní ná-
 růsty cen. Naší cílem je udržet v příštích
 letech tempo investic do české dopravní
 infastruktury, i když si musíme připustit,
 že za ně nejspíš postavíme méně staveb,
 než s kolika jsme počítali.

 Cestování vlakem lidem každoročně
 znepříjemňují četné výluky. Měly by se
 z vašeho pohledu výluky do budoucna
 plánovat trochu „citlivěji“ s ohledem
 na opravdu velká zpoždění?
 Současné výluky a zpoždění se týkají
 hlavně I. železničního koridoru kolem Ko-
 lína, Brandýsa nad Orlicí a v okolí Blanska.
 Všechny tyto úseky procházejí zásadní
 modernizací. Jsme v kontaktu se Sprá-
 vou železnic, zhotoviteli a do budoucna
 hledáme cesty, jak výluky a opravy ještě
 lépe zkoordinovat, aby se omezení cestu-
 jících dotkla co nejméně. Cestující prosím
 o trpělivost, odměnou jim bude rychlejší
 a komfortnější jízda.               (cer)


 8                                                       9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14