Page 8 - Časopis Doprava dnes 06/2022
P. 8

procesy posouzením vlivu na životní pro-
       středí. A to dokonce několikrát. Nejprve
       při zpracování studie proveditelnosti, kdy
       dochází k výběru vhodné trasy. Násled-
       ně, pokud je to potřeba, při aktualizaci
       krajské územně plánovací dokumentace,
       tzv. Zásad územního rozvoje kraje. Závě-
       rem se při zpracování podrobného tech-
       nického návrhu provádí posouzení stavby
       na životní prostředí, známé pod zkratkou
       EIA. Samozřejmostí jsou opatření pro-
       ti šíření hluku, ochrana vody a vodních
       zdrojů. Vysokorychlostní tratě jsou navr-
       hovány tak, aby bylo minimalizováno do-
       tčení chráněných prvků v krajině. Pokud
       to není z nějakého důvodu možné, je na-
       vrhováno takové technické řešení, které
       co nejméně ovlivní krajinné prvky nebo
       cenná území. Vysokorychlostní trať musí
       být s ohledem na bezpečnost provozu
       oplocena a nesmí mít žádná úrovňová
       křížení. Proto Správa železnic klade důraz
       na prostupnost krajiny pro migrující zvěř
       i obyvatele v okolí trati. Pro mě osobně je
       důležité zaměřit se na komunikaci tohoto
       projektu směrem k veřejnosti, abychom
       předešli případným námitkám a napadá-
       ní záměrů staveb.

       Mohl byste čtenářům našeho měsíč- hledu železniční dopravy? Neustále Neobvykle rychle rostoucí ceny sta-
       níku prozradit, co je z pohledu minis- rostoucí ceny nejen stavebních mate- vebních materiálů a vysoká inflace nás
       terstva dopravy stěžejním projektem, riálů asi moc rozvoji dopravy neprospí- nyní skutečně velmi zaměstnávají. Jsme
       cílem pro letošní rok 2022 nejen z po- vají, je to tak? A jak na to reagujete? v intenzivním kontaktu se stavebními
                                         firmami a řešíme následky konfliktu na
                                         Ukrajině, který se promítl do zdražování
                                         ropy, inflace a vysokých cen stavebních
                                         materiálů. V současné době všechny
                                         železniční a silniční stavby běží dle har-
                                         monogramu a hledáme cestu, jak zho-
                                         tovitelům kompenzovat extrémní ná-
                                         růsty cen. Naší cílem je udržet v příštích
                                         letech tempo investic do české dopravní
                                         infastruktury, i když si musíme připustit,
                                         že za ně nejspíš postavíme méně staveb,
                                         než s kolika jsme počítali.

                                         Cestování vlakem lidem každoročně
                                         znepříjemňují četné výluky. Měly by se
                                         z vašeho pohledu výluky do budoucna
                                         plánovat trochu „citlivěji“ s ohledem
                                         na opravdu velká zpoždění?
                                         Současné výluky a zpoždění se týkají
                                         hlavně I. železničního koridoru kolem Ko-
                                         lína, Brandýsa nad Orlicí a v okolí Blanska.
                                         Všechny tyto úseky procházejí zásadní
                                         modernizací. Jsme v kontaktu se Sprá-
                                         vou železnic, zhotoviteli a do budoucna
                                         hledáme cesty, jak výluky a opravy ještě
                                         lépe zkoordinovat, aby se omezení cestu-
                                         jících dotkla co nejméně. Cestující prosím
                                         o trpělivost, odměnou jim bude rychlejší
                                         a komfortnější jízda.               (cer)


       8                                                                                                              9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13