Page 7 - Časopis Doprava dnes 06/2022
P. 7

Dopravní politika


 Martin Kupka: Věřím, že veletrh  Železniční sektor v posledních letech vel- Jak vnímáte aktuální rozvoj železnice který přinesl zčásti další nové jednot-
                      v České republice? Věříte, že hodně ky, ale zejména skokový nárůst nabídky
     mi významně poznamenaly dopady pan-
                      diskutované vysokorychlostní železnice a v neposlední řadě nový servis na palu-
     demie covid-19.
                      rapidně zlepší nejen dopravu pro obča-
                                        bách vlaků. Vedle modernizace a navý-
     V důsledku vládních opatření došlo ke sní-
 Rail Business Days může napomoci žení mobility obyvatelstva i přepravy zboží ny v naší zemi? šení kapacit v kritických úsecích stávající
                                        železniční sítě, investic do zabezpečení,
     po železnici.
                      Statistické údaje jasně ukazují, že ve-
     Po uvolnění restrikcí začaly počty cestují-
                      řejná doprava je úspěšná tam, kde bylo do oprav nádraží včetně nástupišť, mu-
 s návratem cestujících na železnici cích pozvolna stoupat, ale na předcovido- investováno do infrastruktury a vozidel. síme také budovat infrastrukturu novou
     vou úroveň jsme se stále nedostali. Věřím, V letech před covidem byla stoupající pro vysokorychlostní spojení. Dosavadní
                                        železniční síť a hlavní koridorové tratě
     že akce jako je železniční veletrh, může vlna zájmu o železniční dopravu zahá-
                                        jsou totiž zejména v okolí velkých měst
     s návratem cestujících pomoci. Už jenom jena v době, kdy byl do provozuschop-
     tím, že zde lidé uvidí moderní vozy, na- ného stavu uveden modernizovaný 1. a 2. přetížené a bez vysokorychlostních tratí
 Jedním z „ostře sledovaných“ účastníků Mezinárodního železničního veletrhu a konference Rail  bízející vysoký komfort pro cestující. Pro železniční koridor, kdy se na českých nemůžeme dál navyšovat kapacity pro
     objednatele veřejných služeb v přepravě, kolejích začala objevovat nová vozidla příměstskou dopravu nebo přesun ná-
 Business Days bude také ministr dopravy ČR Martin Kupka. V exkluzivním rozhovoru s ním  kterým je v případě dálkové železniční do- (například jednotky Pendolino, jednot- kladní dopravy na železnici.
 přinášíme informace nejen o této významné akci, ale například i o dopadech pandemie covid-19  pravy i Ministerstvo dopravy,  je veletrh ky obchodní značky Flirt společnosti
 na český dopravní sektor, problematice rychle rostoucích cen stavebních materiálů nebo vysoko- zase zdrojem informací o nových trendech LeoExpress či Viaggio Comfort/Railjet Může si aktuálně vůbec Česká repub-
 rychlostních tratích a dalších připravovaných projektech a novinkách v železniční dopravě.  ve vybavení vozidel, komfortu cestujících, společnosti České dráhy) a v době, kdy lika VRT finančně dovolit? Nemyslím
                      se otevíral trh na relaci Praha – Ostrava, tím pouze výstavbu tratí, kterou z vel-
     které mohou využít při objednávce vlaků.
                                        ké části zafinancuje Evropská unie, ale
 Pane ministře, 7. – 9. června se na vý-                    i následné pořízení vozidel a provoz.
 stavišti v Brně uskuteční mezinárodní                   Věříte, že to zvládneme?
 železniční veletrh a konference Rail                   Projektová,  majetkoprávní  příprava
 Business Days. Zúčastníte se ho osob-                  a následná výstavba vysokorychlostních
 ně a jak se na něj těšíte? Jakými slovy                    tratí bude skutečně vyžadovat zapojení
 byste pozval širokou veřejnost na tento                    značných finančních prostředků. Jen do
 bezesporu zajímavý veletrh?                          roku 2027 na přípravu vynaložíme okolo
 Železnice hraje důležitou roli v doprav-                 100 miliard korun.
 ní soustavě Česka a tato role by měla                 Je zřejmé, že zdrojem financování ne-
 v budoucnu zcela zásadně vzrůst. Vítám                    může být jen státní rozpočet. Počítáme
 a podporuji proto každou příležitost k se-                  s využitím evropských fondů, značný
 známení se s novinkami v oboru, mož-                  potenciál pro využití na přípravu VRT
 nosti navazování nových obchodních                     vidíme ve využití programu CEF, což je
 vztahů, výměny zkušeností a názorů.                    Nástroj pro propojení Evropy. Zásad-
 Nedávná doba organizaci obdobných                     ním krokem k získání těchto peněz bylo
 akcí zrovna nepřála, a proto věřím, že                 zařazení klíčových koridorů do tran-
 zájem o účast na nově vznikajícím vele-                    sevropské dopravní sítě TEN-T. Vedle
 trhu bude velký. I já se samozřejmě na                    evropských peněz zvažujeme i další ná-
 návštěvu veletrhu a na setkání s lidmi                 stroje financování, včetně možnosti úvě-
 z oboru těším a zároveň tímto zvu na                  ru, koncesních modelů nebo spolupráci
 tuto událost i všechny zájemce z řad od-                   se soukromým sektorem prostřednic-
 borné i laické veřejnosti.                          tvím PPP. Vedle potřebných finančních
                                        prostředků na realizaci infrastruktury
 Na veletrhu nebude například chybět                      VRT jsou zde samozřejmě související ná-
 moderní hvězda flotily národního do-                     klady na pořízení vozidlového parku pro
 pravce České dráhy s názvem InterJet,                     provoz na VRT. Celkově jde o obrovský
 vozidla Správy železnic, ČD Cargo                     balík peněz, na druhou stranu je třeba si
 a mnohá další. Na co se nejvíce těšíte                    uvědomit, že investice budou rozloženy
 Vy osobně?                                  v čase. S dokončením plánovaných vyso-
 Velmi vítám jakýkoliv nový vagon, který                    korychlostních tratí se počítá až někdy
 přispěje ke komfortní a moderní veřejné                    k roku 2050.
 dopravě pro cestující. Pokud bych měl
 ale jedno vozidlo vypíchnout, tak jsou to                   Osobně hodně cítím, že jedním z hlav-
 InterJety Českých drah, které jezdí na lin-                  ních cílů je zajisté to, aby byla doprava
 kách do Ústí nad Labem a přes Plzeň do                    šetrná k životnímu prostředí. Kvitujete
 Chebu. Jsou velice hezké, moderní a vě-                    tuto snahu Správy železnic při přípra-
 řím, že se s nimi cestujícím jezdí velmi                vách vysokorychlostních tratí?
 pohodlně. Zatím jsem je viděl jen zvenku,                   Každá infrastrukturní stavba jistým způ-
 těším se proto na prohlídku.                         sobem ovlivňuje své okolí. A to jak ve
                                        fázi realizace, tak i ve fázi běžného pro-
 Jaké jsou dle názoru ministra dopravy                     vozu. Samotný návrh novostavby VRT
 ČR největší přínosy tohoto veletrhu?                     proto stejně jako jiné projekty prochází


 6                                                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12