Page 6 - Časopis Doprava dnes 06/2022
P. 6

Dopravní politika


       Martin Kupka: Věřím, že veletrh                                            Železniční sektor v posledních letech vel- Jak vnímáte aktuální rozvoj železnice který přinesl zčásti další nové jednot-
                                                                  mi významně poznamenaly dopady pan-
                                                                                    v České republice? Věříte, že hodně ky, ale zejména skokový nárůst nabídky
                                                                  demie covid-19.
                                                                                    diskutované vysokorychlostní železnice a v neposlední řadě nový servis na palu-
                                                                                                     bách vlaků. Vedle modernizace a navý-
                                                                                    rapidně zlepší nejen dopravu pro obča-
                                                                  V důsledku vládních opatření došlo ke sní-
       Rail Business Days může napomoci                                            žení mobility obyvatelstva i přepravy zboží ny v naší zemi?     šení kapacit v kritických úsecích stávající
                                                                                                     železniční sítě, investic do zabezpečení,
                                                                  po železnici.
                                                                                    Statistické údaje jasně ukazují, že ve-
                                                                                    řejná doprava je úspěšná tam, kde bylo do oprav nádraží včetně nástupišť, mu-
                                                                  Po uvolnění restrikcí začaly počty cestují-
       s návratem cestujících na železnici                                          cích pozvolna stoupat, ale na předcovido- investováno do infrastruktury a vozidel. síme také budovat infrastrukturu novou
                                                                  vou úroveň jsme se stále nedostali. Věřím, V letech před covidem byla stoupající pro vysokorychlostní spojení. Dosavadní
                                                                                                     železniční síť a hlavní koridorové tratě
                                                                  že akce jako je železniční veletrh, může vlna zájmu o železniční dopravu zahá-
                                                                                                     jsou totiž zejména v okolí velkých měst
                                                                  s návratem cestujících pomoci. Už jenom jena v době, kdy byl do provozuschop-
                                                                  tím, že zde lidé uvidí moderní vozy, na- ného stavu uveden modernizovaný 1. a 2. přetížené a bez vysokorychlostních tratí
       Jedním z „ostře sledovaných“ účastníků Mezinárodního železničního veletrhu a konference Rail              bízející vysoký komfort pro cestující. Pro železniční koridor, kdy se na českých nemůžeme dál navyšovat kapacity pro
                                                                  objednatele veřejných služeb v přepravě, kolejích začala objevovat nová vozidla příměstskou dopravu nebo přesun ná-
       Business Days bude také ministr dopravy ČR Martin Kupka. V exkluzivním rozhovoru s ním                 kterým je v případě dálkové železniční do- (například jednotky Pendolino, jednot- kladní dopravy na železnici.
       přinášíme informace nejen o této významné akci, ale například i o dopadech pandemie covid-19              pravy i Ministerstvo dopravy,  je veletrh ky obchodní značky Flirt společnosti
       na český dopravní sektor, problematice rychle rostoucích cen stavebních materiálů nebo vysoko-             zase zdrojem informací o nových trendech LeoExpress či Viaggio Comfort/Railjet Může si aktuálně vůbec Česká repub-
       rychlostních tratích a dalších připravovaných projektech a novinkách v železniční dopravě.               ve vybavení vozidel, komfortu cestujících, společnosti České dráhy) a v době, kdy lika VRT finančně dovolit? Nemyslím
                                                                                    se otevíral trh na relaci Praha – Ostrava, tím pouze výstavbu tratí, kterou z vel-
                                                                  které mohou využít při objednávce vlaků.
                                                                                                     ké části zafinancuje Evropská unie, ale
       Pane ministře, 7. – 9. června se na vý-                                                                           i následné pořízení vozidel a provoz.
       stavišti v Brně uskuteční mezinárodní                                                                          Věříte, že to zvládneme?
       železniční veletrh a konference Rail                                                                           Projektová,  majetkoprávní  příprava
       Business Days. Zúčastníte se ho osob-                                                                          a následná výstavba vysokorychlostních
       ně a jak se na něj těšíte? Jakými slovy                                                                           tratí bude skutečně vyžadovat zapojení
       byste pozval širokou veřejnost na tento                                                                           značných finančních prostředků. Jen do
       bezesporu zajímavý veletrh?                                                                                 roku 2027 na přípravu vynaložíme okolo
       Železnice hraje důležitou roli v doprav-                                                                        100 miliard korun.
       ní soustavě Česka a tato role by měla                                                                         Je zřejmé, že zdrojem financování ne-
       v budoucnu zcela zásadně vzrůst. Vítám                                                                            může být jen státní rozpočet. Počítáme
       a podporuji proto každou příležitost k se-                                                                          s využitím evropských fondů, značný
       známení se s novinkami v oboru, mož-                                                                          potenciál pro využití na přípravu VRT
       nosti navazování nových obchodních                                                                            vidíme ve využití programu CEF, což je
       vztahů, výměny zkušeností a názorů.                                                                           Nástroj pro propojení Evropy. Zásad-
       Nedávná doba organizaci obdobných                                                                             ním krokem k získání těchto peněz bylo
       akcí zrovna nepřála, a proto věřím, že                                                                         zařazení klíčových koridorů do tran-
       zájem o účast na nově vznikajícím vele-                                                                           sevropské dopravní sítě TEN-T. Vedle
       trhu bude velký. I já se samozřejmě na                                                                            evropských peněz zvažujeme i další ná-
       návštěvu veletrhu a na setkání s lidmi                                                                         stroje financování, včetně možnosti úvě-
       z oboru těším a zároveň tímto zvu na                                                                          ru, koncesních modelů nebo spolupráci
       tuto událost i všechny zájemce z řad od-                                                                           se soukromým sektorem prostřednic-
       borné i laické veřejnosti.                                                                                  tvím PPP. Vedle potřebných finančních
                                                                                                     prostředků na realizaci infrastruktury
       Na veletrhu nebude například chybět                                                                             VRT jsou zde samozřejmě související ná-
       moderní hvězda flotily národního do-                                                                             klady na pořízení vozidlového parku pro
       pravce České dráhy s názvem InterJet,                                                                            provoz na VRT. Celkově jde o obrovský
       vozidla Správy železnic, ČD Cargo                                                                            balík peněz, na druhou stranu je třeba si
       a mnohá další. Na co se nejvíce těšíte                                                                            uvědomit, že investice budou rozloženy
       Vy osobně?                                                                                          v čase. S dokončením plánovaných vyso-
       Velmi vítám jakýkoliv nový vagon, který                                                                           korychlostních tratí se počítá až někdy
       přispěje ke komfortní a moderní veřejné                                                                           k roku 2050.
       dopravě pro cestující. Pokud bych měl
       ale jedno vozidlo vypíchnout, tak jsou to                                                                          Osobně hodně cítím, že jedním z hlav-
       InterJety Českých drah, které jezdí na lin-                                                                         ních cílů je zajisté to, aby byla doprava
       kách do Ústí nad Labem a přes Plzeň do                                                                            šetrná k životnímu prostředí. Kvitujete
       Chebu. Jsou velice hezké, moderní a vě-                                                                           tuto snahu Správy železnic při přípra-
       řím, že se s nimi cestujícím jezdí velmi                                                                       vách vysokorychlostních tratí?
       pohodlně. Zatím jsem je viděl jen zvenku,                                                                          Každá infrastrukturní stavba jistým způ-
       těším se proto na prohlídku.                                                                                 sobem ovlivňuje své okolí. A to jak ve
                                                                                                     fázi realizace, tak i ve fázi běžného pro-
       Jaké jsou dle názoru ministra dopravy                                                                            vozu. Samotný návrh novostavby VRT
       ČR největší přínosy tohoto veletrhu?                                                                             proto stejně jako jiné projekty prochází


       6                                                                                                              7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11